Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 september 2010, nr. BJZ2010023803, houdende intrekking van de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juni 2010, nr. BJZ2010014467, houdende wijziging van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding toepassingsgebied en nieuwe bijlage) (Stcrt. 2010, nr. 8867)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) en op de artikelen 8.40,10.46, eerste lid, en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juni 2010, nr. BJZ2010014467, houdende wijziging van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding toepassingsgebied en nieuwe bijlage) (Stcrt. 2010, nr. 8867) wordt ingetrokken.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2010

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa.

TOELICHTING

Met de onderhavige regeling is de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juni 2010, nr. BJZ2010014467, houdende wijziging van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding toepassingsgebied en nieuwe bijlage) (Stcrt. 2010, nr. 8867) ingetrokken.

De regeling van 4 juni zou met ingang van 1 oktober 2010 in werking treden. Na publicatie van de wijzigingsregeling van 4 juni 2010 in de Staatscourant is gebleken dat er in de praktijk problemen zouden ontstaan om bepaalde vergunningen tijdig in overeenstemming te brengen met de door de regeling van 4 juni aan te brengen wijzingen in de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (hierna: de RSGH). Het kan dan gaan om vergunningen afgegeven op grond van artikel 10.48, eerste lid, van de Wet milieubeheer en om omgevingsvergunningen voor activiteiten die op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunningplichtig zijn.

Met de wijzigingsregeling van 4 juni 2010 is onder meer de bijlage bij de RSGH met categorieën van gevaarlijke afvalstoffen vervangen door een nieuwe bijlage met een andere indeling in en omschrijvingen van de categorieën van gevaarlijke afvalstoffen.

Met de onderhavige regeling is de wijzigingsregeling van 4 juni 2010 ingetrokken. De inhoud van die wijzigingsregeling zal echter op korte termijn alsnog in de RSGH worden opgenomen. Daartoe zal een aparte wijzigingsregeling worden vastgesteld. Beoogd wordt om die wijzigingsregeling met ingang van 1 januari 2011 in werking te laten treden. In die wijzigingsregeling zal naast de inhoud van de regeling van 4 juni 2010 tevens worden voorzien in een daarbij behorend overgangsregime. Vanwege de duidelijkheid is voor intrekking van de regeling van 4 juni 2010 en vaststelling van een nieuwe regeling gekozen, omdat op die manier de inhoudelijke wijzigingen, die consequenties zouden kunnen hebben voor bepaalde vergunningen, en het daar bijbehorende overgangsrecht in één regeling zijn opgenomen.

Vanwege de noodzaak de wijzigingsregeling van 4 juni 2010 in te trekken voordat deze per 1 oktober 2010 zou ingaan, is geen uitvoering gegeven aan de vaste verandermomenten en de invoeringstermijn van ten minste twee maanden.

Door de intrekkingsregeling wordt de bestaande regelgeving gehandhaafd. Alleen daarom al is er geen sprake van effecten op de administratieve lasten door deze intrekkingsregeling.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa.

Naar boven