Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaarssenStaatscourant 2010, 12289Ruimtelijke plannen

Herplaatsing gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening

In de staatscourant van 5 augustus 2010 met nummer 12289 is onderstaande bekendmaking van het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening, gepubliceerd. Hierin is abusievelijk een verkeerde termijn genoemd waarbinnen een beroepschrift kan worden ingediend bij de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak. In tegenstelling tot wat hier in wordt vermeld vangt de beroepstermijn aan op zaterdag 7 augustus 2010, zijnde de eerste dag na de terinzagelegging van het besluit. Tot 6 weken na aanvang van deze beroepstermijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht kunnen alle belanghebbenden beroep indienen. Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. bestemmingsplan ‘Maarssen aan de Vecht, partiële herziening’. Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor de ter inzage ligging van het besluit zal derhalve worden verlengd tot en met 17 september 2010. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn of te wel op zaterdag 18 september 2010. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor het overige is onderstaande publicatie juist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 leden 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening, jo. Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 21 juni 2010 het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening en de daarbij behorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en raadsbesluit met daarin de staat van wijzigingen, liggen van 6 augustus 2010 tot en met 16 september 2010 ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentelijke internetsite www.maarssen.nl → inwoners → bouwen en wonen → bestemmingsplannen → Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening

  • Klantenservice van de centrale balie tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen. De stukken kunnen aan de balie worden opgevraagd.

Gedurende deze termijn worden belanghebbenden op grond van artikel 8.2, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening in de gelegenheid gesteld beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbestemmingsplan, belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken danwel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad kunnen beroep instellen.

U kunt uw beroepsschrift richten aan de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Op www.raadvanstate.nl kunt u de hoogte van dit bedrag vinden.

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven), waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.