Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaarssenStaatscourant 2010, 12289Ruimtelijke plannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 leden 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening, jo. Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 21 juni 2010 het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening en de daarbij behorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en raadsbesluit met daarin de staat van wijzigingen, liggen van 6 augustus 2010 tot en met 16 september 2010 ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentelijke internetsite www.maarssen.nl → inwoners → bouwen en wonen → bestemmingsplannen → Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening

  • Klantenservice van de centrale balie tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen. De stukken kunnen aan de balie worden opgevraagd.

Gedurende deze termijn worden belanghebbenden op grond van artikel 8.2, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening in de gelegenheid gesteld beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbestemmingsplan, belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken danwel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad kunnen beroep instellen.

U kunt uw beroepsschrift richten aan de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, partiële herziening. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Op www.raadvanstate.nl kunt u de hoogte van dit bedrag vinden.

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven), waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.