Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2010, 11936Interne regelingen

Regeling van de Minister van Justitie, van 13 juli 2010, nr. 5660769/10, houdende aanpassing van enkele regelingen aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2)

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 48c en 48d van de Wet Justitie-subsidies, de artikelen 40, vierde lid, en 47 van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, tweede en derde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers en artikel 33 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 8 van de Beschikking aanwijzing advocaat wordt ‘raad van rechtsbijstand’ vervangen door: het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

ARTIKEL II

Het Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door de raad voor rechtsbijstand Den Bosch in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

De Minister van Justitie verleent mandaat aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand van de bevoegdheid om beslissingen te nemen op bezwaarschriften die worden ingediend tegen op grond van artikel 48c van de Wet Justitie-subsidies en het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering door de raad voor rechtsbijstand namens de Minister van Justitie genomen subsidiebeschikkingen.

B

In de artikelen 2, 3 en 4 wordt ‘de raad voor rechtsbijstand te Den Bosch’ telkens vervangen door: het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

C

Na artikel 5 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies.

ARTIKEL III

Artikel 1, onderdeel b, van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers wordt, komt te luiden:

b. raad:

de raad voor rechtsbijstand;

ARTIKEL IV

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. bestuur:

het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

B

In de artikelen 2, 3, vierde en vijfde lid en 8, eerste lid, wordt ‘De raad’ telkens vervangen door: Het bestuur.

C

In de artikelen, 3, eerste tot en met derde lid, 4, eerste lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid, 8, tweede lid en 9, wordt ‘de raad’ telkens vervangen door: het bestuur.

ARTIKEL V

De Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, 2 en 3, lid 1, wordt ‘de raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch’ vervangen door: het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

B

Artikel 3, tweede lid, wordt ‘de raad’ vervangen door: het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

C

Na artikel 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande.

ARTIKEL VI

De Instellingsregeling Instelling Commissie kwaliteitseisen tolken en vertalers vervalt.

ARTIKEL VII

De Aanwijzing raad rechtsbijstand Den Bosch i.v.m. beheer en verdeling van de in het kader van schuldsanering te verstrekken subsidies vervalt.

ARTIKEL VIII

Het Besluit adviescommissie arbeidskostenontwikkeling gesubsidieerde sectoren Justitie vervalt

ARTIKEL IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

TOELICHTING

Deze regeling strekt tot aanpassing van enkele ministeriële regelingen aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2). Deze wet regelt dat de vijf raden voor rechtsbijstand ophouden te bestaan ten gunste van één nieuw zelfstandig bestuursorgaan, de raad voor rechtsbijstand. Middels deze regeling worden enkele regelingen waarin de ‘raad voor rechtsbijstand te Den Bosch’ wordt genoemd, aangepast aan de nieuwe situatie waarin sprake is van één raad voor rechtsbijstand.

In de nieuwe situatie is het bestuur van de raad voor rechtsbijstand belast met de leiding van de raad (zie artikel I, onderdeel B, van de Wet tot aanpassing van de Wet op rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisaties van de raden voor rechtsbijstand). De primaire verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de raad – de algemene bedrijfsvoering, de wettelijke taakuitoefening en de organisatie – en de verantwoordelijkheid voor de positie van de raad ten opzichte van derden, berust bij het bestuur. Ook de hoofdlijnen van het door de raad te voeren beleid worden door het bestuur bepaald.

Gelet op het feit dat het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in de nieuwe situatie belast is met deze taken, worden middels deze regeling een aantal regelingen op dat punt aangepast.

Tevens vervalt middels deze regeling de Instellingsregeling Instelling Commissie kwaliteitseisen tolken en vertalers. De taken van deze commissie worden nu uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers. Ook vervalt de Aanwijzing raad rechtsbijstand Den Bosch i.v.m. beheer en verdeling van de in het kader van schuldsanering te verstrekken subsidies, omdat deze is vervangen door de Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande.

Daarnaast vervalt middels deze regeling het Besluit adviescommissie arbeidskostenontwikkeling gesubsidieerde sectoren Justitie, gelet op het feit dat deze regeling in de praktijk geen betekenis meer heeft.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.