stcrt-2009-9932-001.png Voorbereidingsbesluit Dwarslaan

Burgemeester en wethouders van Blaricum geven kennis van de ter inzage ligging van het door de gemeenteraad van Blaricum in zijn vergadering van 23 juni 2009 genomen voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.

Het voorbereidingsbesluit betreft de gronden aan de Dwarslaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie A nr. 2940 en 2387.

Het voorbereidingsbesluit en de tekening liggen vanaf 3 juli 2009, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, voor een ieder ter inzage.

Wettelijk is bepaald dat tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Naar boven