stcrt-2009-9032-001.png Rectificatie Publicatie onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207

In een eerdere publicatie hebben wij aangekondigd dat genoemd onteigeningsplan en het ontwerpbesluit met ingang van 25 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage zouden worden gelegd. Gelijktijdig is het ontwerp-inpassingsplan dat ten grondslag ligt aan deze onteigening ter inzage gelegd. Abusievelijk is in enkele publicaties een verkeerde einddatum van de termijn van terinzagelegging genoemd. Om dit te herstellen, zullen het ontwerpbesluit en het onteigeningsplan met ingang van donderdag 25 juni 2009 opnieuw voor zes weken ter inzage worden gelegd. Degenen die reeds een zienswijze op het ontwerpbesluit en het onteigeningsplan hebben ingediend, worden verzocht contact op te nemen met de hieronder genoemde contactpersoon. Hieronder vindt u de gewijzigde tekst.

Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Onteigeningswet en de Algemene wet bestuursrecht maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het ontwerpbesluit en het onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 (gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist) met bijbehorende stukken, met ingang van donderdag 25 juni 2009 gedurende een periode van zes weken op de volgende locaties voor eenieder ter inzage liggen:

  • Het Klantencentrum (kamer C0.21) van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tijdens kantooruren, tussen 09.00 uur en 17.00 uur

  • Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20 te Gouda, (tel. 0182-588412/588657, www.gouda.nl)

  • Het gemeentehuis van de gemeente Ouderkerk, Dorpsstraat 42 te Ouderkerk aan den IJssel (0180-681055, www.ouderkerk.nl)

  • Het gemeentekantoor van de gemeente Vlist, Dorpsplein 8 te Stolwijk (tel. 0182-348400, www.vlist.nl) Het ontwerpbesluit en het onteigeningsplan kunnen op het Provinciehuis tijdens kantooruren, tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden ingezien. Voor de openingstijden van de stadswinkel, het gemeentehuis en het gemeentekantoor kunt u de genoemde gemeentelijke telefoonnummers bellen en/of de gemeentelijke websites raadplegen. De genoemde stukken kunnen digitaal worden ingezien op www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijze(n) omtrent het ontwerpbesluit en onteigeningsplan kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten, afdeling EGZ, kamer B526, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk.

Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak worden gemaakt via de heer V.J.P. Roorda van Eijsinga, 070-4418243. Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, zullen in de gelegenheid worden gesteld tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

De te onteigenen gronden worden in het inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg N207 aangewezen als: verkeer, bedrijf, agrarisch, natuur, recreatie, water. De stroken grond met een voorlopige bestemming zijn bedoeld om gedurende de bouw van de weg te worden gebruikt als werkterrein. Er zijn twee dubbelbestemmingen opgenomen, te weten waarde-archeologie en waterstaat-waterkering.

Het tracé van de Zuidwestelijke Randweg-N207 begint bij de N207 (Provincialeweg) ter hoogte van de Julianasluis in Gouda en loopt via het Sluiseiland en een nieuw te bouwen brug over de Hollandsche IJssel, over de zelling Middelblok in de gemeente Ouderkerk en door de Krimpenerwaard om vervolgens bij Stolwijkersluis ten zuiden van Gouda weer aan te sluiten op de bestaande N207 (Schoonhovenseweg) in de gemeente Vlist. Het doel van de weg is te zorgen voor een toegankelijker Krimpenerwaard, een vermindering van de verkeersdruk in Gouda en een verbetering van de bereikbaarheid van de Rotterdamseweg (en omgeving) in Gouda. Het inpassingsplan biedt een juridisch-planologisch regime op basis waarvan de aanleg van de weg en de bouw van bruggen en geluidsschermen, alsmede de compensatie van natuur mogelijk wordt gemaakt.

Naar boven