stcrt-2009-7233-001.png Publicatie onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207

Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Onteigeningswet en de Algemene wet bestuursrecht maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het ontwerpbesluit en het onteigeningsplan Zuidwestelijke Randweg-N207 (gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist) met bijbehorende stukken, met ingang van maandag 25 mei 2009 gedurende een periode van zes weken op de volgende locaties voor eenieder ter inzage liggen:

  • Het Klantencentrum (kamer C0.21) van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tijdens kantooruren, tussen 09.00 uur en 17.00 uur

  • Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20 te Gouda, (tel. 0182-588412/588657, www.gouda.nl)

  • Het gemeentehuis van de gemeente Ouderkerk, Dorpsstraat 42 te Ouderkerk aan den IJssel (0180-681055, www.ouderkerk.nl)

  • Het gemeentekantoor van de gemeente Vlist, Dorpsplein 8 te Stolwijk (tel. 0182-348400, www.vlist.nl). Het ontwerpbesluit en onteigeningsplan kan op het Provinciehuis tijdens kantooruren, tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden ingezien.

Voor de openingstijden van de stadswinkel, het gemeentehuis en het gemeentekantoor kunt u de genoemde gemeentelijke telefoonnummers bellen en/of de gemeentelijke websites raadplegen. De genoemde stukken kunnen digitaal worden ingezien op www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijze(n) omtrent het ontwerpbesluit en onteigeningsplan kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten, afdeling EGZ, kamer B526, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk.

Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via de heer V.J.P. Roorda van Eijsinga, 070-4418243. Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, zullen in de gelegenheid worden gesteld tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

De te onteigenen gronden worden in het inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg N207 aangewezen als: verkeer, bedrijf, agrarisch, natuur, recreatie, water. De stroken grond met een voorlopige bestemming zijn bedoeld om gedurende de bouw van de weg te worden gebruikt als werkterrein. Er zijn twee dubbelbestemmingen opgenomen, te weten waarde-archeologie en waterstaat-waterkering.

Het trac‚ van de Zuidwestelijke Randweg-N207 begint bij de N207 (Provincialeweg) ter hoogte van de Julianasluis in Gouda en loopt via het Sluiseiland en een nieuw te bouwen brug over de Hollandsche IJssel, over de zelling Middelblok in de gemeente Ouderkerk en door de Krimpenerwaard om vervolgens bij Stolwijkersluis ten zuiden van Gouda weer aan te sluiten op de bestaande N207 (Schoonhovenseweg) in de gemeente Vlist. Het doel van de weg is te zorgen voor een toegankelijker Krimpenerwaard, een vermindering van de verkeersdruk in Gouda en een verbetering van de bereikbaarheid van de Rotterdamseweg (en omgeving) in Gouda. Het inpassingsplan biedt een juridisch-planologisch regime op basis waarvan de aanleg van de weg en de bouw van bruggen en geluidsschermen, alsmede de compensatie van natuur mogelijk wordt gemaakt.

Naar boven