stcrt-2009-19770-001.png Beoordeling Milieueffectrapportplicht van Envitec Biogas AG, industrieterrein Europark te Coevorden

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen op de op 30 november 2009 ontvangen mededeling van Envitec Biogas AG te Coevorden, in verband met de voorbereiding van de aanvraag voor een oprichtingsvergunning voor een biovergistingsinstallatie gelegen op het industrieterrein Europark te Coevorden.

De mededeling is gedaan omdat de beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 18.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Dat betekent dat gedeputeerde staten (GS) ten behoeve van een Wm-vergunningaanvraag vooraf moeten beoordelen of er sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden, als bedoeld in artikel 7.8b, eerste lid, van de Wm, dat zij het maken van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk achten.

Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

De eventuele milieugevolgen zullen worden beoordeeld in het kader van de aan te vragen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Terinzagelegging

De mededeling en de beslissing liggen van 22 december 2009 tot en met 1 februari 2010 als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Coevorden op de Afdeling Bouw en Milieu, locatie Dalen, Hoofdstraat 2 te Dalen: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur;

  • bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van de beslissing ook digitaal inzien op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tijdens de feestdagen zijn het provinciehuis en de dependance aan Lauwers 1 van 25 december 2009 tot en met 3 januari 2010 gesloten.

Bezwaar

Tot en met 1 februari 2010 kan bezwaar worden gemaakt tegen deze beslissing bij gedeputeerde staten van Drenthe door belanghebbenden die door de beslissing direct in hun belang worden getroffen; hoe dit moet is aangegeven in een bijlage welke bij de beslissing is gevoegd.

Desgewenst kan informatie over de beslissing worden verkregen bij afdeling Duurzame Ontwikkeling van de provincie Drenthe. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met de heer S.J. Koornstra, telefoonnummer (0592) 36 55 88 of met de heer L. Bakx, telefoonnummer (0592) 36 51 83.

Naar boven