Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/27760, tot wijziging van enige ministeriële regelingen in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 16 van de Toeslagenwet, 3, eerste en vierde lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, 77, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 10, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 1, onder d, van de Wet melding collectief ontslag, 25 en 26, van de Wet op de loonbelasting 1964, 58, tweede en derde lid, en 63, van de Wet financiering sociale verzekeringen, 62, vierde lid, en 77, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 120, tweede, zevende en achtste lid, 121 en 122, van de Wet financiering sociale verzekeringen, 18e, derde lid, en 18f, vierde lid, van de Zorgverzekeringswet, 28, van de Wet op de loonbelasting 1964, 44, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 1:4, derde lid, 2:5, zevende lid, 2:21, tiende lid, 2:27, 2:29, 2:43, tweede lid, 2:52, 2:59, zesde lid, 2:61, 3:1, tiende lid, 3:10, 3:41, 3:48, vijfde lid, 3:56, zevende lid, 3:58, 3:70 en 3:71, elfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 5, vierde lid, en 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2, van het Bijdragebesluit zorg, 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, 7 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, 6, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT REGELS SAMENLOOP TOESLAGEN EX ARTIKEL 16 TOESLAGENWET

De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1986, houdende regels met betrekking tot samenloop toeslagen op grond van artikel 16 Toeslagenwet (Stcrt. 248) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na ‘een uitkering’ ingevoegd: of inkomensvoorziening.

B

In artikel 3, tweede zin, wordt ‘verleend op de uitkering’ vervangen door ‘verleend op de uitkering of inkomensvoorziening’ en wordt ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING WAJONGERS

De Regeling tegemoetkoming Wajongers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De jonggehandicapte, bedoeld in:

    • a. artikel 2:15 van de Wet Wajong, voor zover deze een inkomensvoorziening ontvangt; of

    • b. artikel 3:3 van de Wet Wajong,

    die op 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 18, 19, 20, 21 of 22 jaar heeft bereikt, heeft met ingang van 1 januari van dat jaar gedurende dat jaar recht op een maandelijkse tegemoetkoming

2. In het derde lid wordt ‘bedoeld in artikel 6 van de Wajong, aan wie in de loop van een kalenderjaar een uitkering op grond van de Wajong wordt toegekend’ vervangen door: bedoeld in artikel 2:15 of 3:3 van de Wet Wajong, aan wie in de loop van een kalenderjaar een inkomensvoorziening of uitkering op grond van de Wet Wajong wordt toegekend’.

3. In het vierde lid wordt voor ‘arbeidsongeschiktheidsuitkering’ ingevoegd: inkomensvoorziening of.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE REÏNTEGRATIEREGELING

De Reïntegratieregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 59f van de WAJONG’ vervangen door: artikel 2:25 of 3:67 van de Wet Wajong.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 59g van de WAJONG’ vervangen door: artikel 2:26 of 3:68 van de Wet Wajong.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘WAJONG’ wordt telkens vervangen door ‘Wet Wajong’.

2. ‘artikel 9’ wordt vervangen door ‘artikel 2:51 of 3:9’.

3. Na ‘uitkering’ wordt ingevoegd: of inkomensvoorziening.

4. ‘van deze uitkeringen’ wordt vervangen door: hiervan.

D

In artikel 13, tweede lid, wordt ‘het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 5:1 van de Wet WAJONG.

E

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten’ wordt vervangen door: Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten.

2. Onder 1 en 2 wordt na ‘arbeidsongeschiktheidsfonds’ telkens ingevoegd: of arbeidsondersteuningsfonds.

3. Onder 3 wordt na ‘arbeidsongeschiktheidsfondsen’ ingevoegd: of het arbeidsondersteuningsfonds.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE REGELING INKOMENSGEVOLGEN HERBEOORDEELDE ARBEIDSONGESCHIKTEN

De Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onderdeel c, en 2, negende lid, onderdeel c, wordt ‘artikel 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘artikel 50 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘artikel 3:48 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ en wordt ‘artikel 2, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘artikel 3:1, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL V. WIJZIGING BIJDRAGEREGELING ZORG AWBZ

De Bijdrageregeling zorg AWBZ wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, onderdeel a en b, wordt ‘op grond van hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten recht heeft op toekenning van een uitkering’ telkens vervangen door: recht heeft op arbeidsondersteuning of op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 5, onderdeel b, wordt ‘hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten recht had op toekenning van een uitkering’ vervangen door: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten recht op arbeidsondersteuning of op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN HET INKOMENSBESLUIT AOW 1996

Het Inkomensbesluit AOW 1996 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt ‘alsmede een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: alsmede een uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 7, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘artikel 9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: artikel 2:51 of 3:9 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE REGELING INSTELLING SUBSIDIEPLAFOND LOONKOSTENSUBSIDIE

In artikel 1, eerste lid, van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. AM/BR/08/34135, houdende de instelling van een subsidieplafond voor loonkostensubsidie (Stcrt. 2008, 253), wordt ‘59j, elfde lid, onderdeel b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: 2:21, tiende lid, onderdeel b, en 3:71, tiende lid, onderdeel b, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN DE REGELING KLOKUREN 1998

De Regeling klokuren 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘artikel 5, tweede lid, onderdeel e, van de Wajong’ vervangen door: artikel 1:4, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Wajong.

ARTIKEL IX. REGELING SAMENLOOP ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING MET INKOMSTEN UIT ARBEID

De Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

B

In de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, 7, derde lid, 8, zesde lid, 11, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 50, eerste lid, van de Wajong’ telkens vervangen door: artikel 3:48, eerste lid, van de Wet Wajong.

C

In artikel 4, tweede en vierde lid, wordt ‘58 en 50’ telkens vervangen door: 58 en 3:48.

D

In de artikelen 4, tweede en vierde lid, 7, eerste lid, onderdeel d, en vijfde lid, 8, eerste lid, onderdeel d, en achtste lid, 9, 11, vierde lid, en 12 wordt ‘50 van de Wajong’ telkens vervangen door: 3:48 van de Wet Wajong.

E

In artikel 11, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 59a, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: artikel 3:63 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL X. WIJZIGING REGELING TENUITVOERLEGGING BESTUURLIJKE BOETEN EN TERUGVORDERING ONVERSCHULDIGDE BETALINGEN

De Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h komt te luiden:

h. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

2. In onderdeel o wordt ‘40 van de Wajong’ vervangen door: 2:69 en 3:40 van de Wet Wajong.

3. In onderdeel p, onder a, wordt ‘55 van de Wajong’ vervangen door: 2:59 of 3:56 van de Wet Wajong.

4. In onderdeel s wordt ‘62 van de Wajong’ vervangen door: 2:7 en 3:74 van de Wet Wajong.

B

In artikel 3, derde lid wordt ‘55, derde lid, van de Wajong’ vervangen door: 2:59, derde lid, of 3:56, derde lid, van de Wet Wajong.

ARTIKEL XI. WIJZIGING REGELING TERUGVORDERING GERINGE BEDRAGEN

In artikel 1 van de Regeling terugvordering geringe bedragen wordt ‘8.2.11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ vervangen door ‘artikel 77 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ en wordt ‘55 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘2:59 of 3:56 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE REGELING VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE PROTOCOLLEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN

De Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘WAJONG: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 2 wordt ‘WAJONG’ vervangen door ‘Wet Wajong’ en wordt ‘of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in de Wet WIA’ vervangen door ‘, gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid of van wat iemand met arbeid kan verdienen als bedoeld in de Wet WIA of de Wet Wajong’.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ESF 2007–2013 (HERZIEN)

De Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van gedeeltelijk-arbeidsgeschikte wordt ‘, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

2. Na de definitie van jongere wordt een definitie ingevoegd, luidende:

jonggehandicapte:

de persoon die recht heeft op arbeidsondersteuning of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

3. In de definitie van niet-uitkeringsontvanger wordt na ‘uitkering’ ingevoegd ‘of inkomensvoorziening’ en wordt ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’.

B

In bijlage 1 wordt in artikel A5, onderdeel b, ‘personen met een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, naar een mate van arbeidsongeschiktheid van meer dan 80%’ vervangen door: jonggehandicapten.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING SCHOLING JONGGEHANDICAPTEN MET ERNSTIGE SCHOLINGSBELEMMERINGEN

In artikel 1, onderdeel b, onder 1°, van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen wordt ‘artikel 2 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: de artikelen 2:5 en 3:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN HET ONTSLAGBESLUIT

In artikel 4:4, tweede lid, onderdeel b, van het Ontslagbesluit wordt ‘, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of een uitkering of recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN DE REGELING LOONBELASTING- EN PREMIETABELLEN 1990

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 wordt na ‘uitkeringen’ ingevoegd ‘of een inkomensvoorziening’ en wordt ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN DE REGELING ONDERWIJSVOORZIENINGEN VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP

De Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

e. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

B

In artikel 6 wordt na ‘uitkering’ ingevoegd ‘of inkomensvoorzieningen’, wordt ‘WAJONG’ vervangen telkens door ‘Wet Wajong’ en wordt ‘artikel 9’ vervangen door ‘artikel 2:51 of 3:9’.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN DE REGELING SUWI

De Regeling SUWI wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.4, onderdelen d en e, van de Regeling SUWI wordt na ‘uitkering’ telkens ingevoegd ‘of arbeidsondersteuning’ en wordt ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ telkens vervangen door ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’.

B

In bijlage VI wordt ‘Wajong’ telkens vervangen door: Wet Wajong.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN DE REGELING VRIJSTELLING VERPLICHTINGEN SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

De Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na de definitie van ‘WW’ worden een definitie ingevoegd, luidende:

Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

B

Na artikel 6 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6a. Vrijstelling Wajongers tijdens studie of scholing

De artikelen 2:31, eerste lid, tweede lid, onderdelen b en c, en derde lid, 2:32 en 2:39, tweede, derde en vierde lid, van de Wet Wajong zijn niet van toepassing op de jonggehandicapte, bedoeld in artikel 2:43, eerste lid, van de Wet Wajong, tot twee maanden voor het beëindigen van de studie of scholing in verband waarmee hij inkomensondersteuning als bedoeld in artikel 2:37 ontvangt.

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN DE REGELING WFSV

De Regeling Wfsv wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt ‘Wajong: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 3 wordt ‘arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten’ vervangen door: arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten.

C

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 3, paragraaf 3, wordt ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten’ vervangen door: Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten.

D

Artikel 5.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d, wordt ‘het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wajong’ vervangen door: het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 5:1 van de Wet Wajong.

2. In onderdeel f wordt ‘artikel 61 van de Wajong’ vervangen door ‘artikel 4:2 van de Wet Wajong’ en wordt ‘artikel 48 van de Wajong’ vervangen door ‘artikel 2:54 of 3:46 van de Wet Wajong’.

E

In artikel 5.29a, opschrift en eerste en tweede lid, wordt ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten’ telkens vervangen door: Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten.

F

In de artikelen 5.29b, onderdeel b, 5.32, 5.33 en 5.34, tweede lid, en in de bijlagen 8 en 9 wordt ‘Wajong’ telkens vervangen door ‘Wet Wajong’

G

In de artikelen 5.29b, onderdeel b, en 5.34, tweede lid, wordt ‘artikel 9a’ telkens vervangen door ‘de artikelen 2:52 en 3:10’.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING VAN DE REGELING ZORGVERZEKERING

In artikel 6.5.1, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering wordt na ‘op een uitkering’ ingevoegd ‘of inkomensvoorziening’ en wordt ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’.

ARTIKEL XXII. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING LOONBELASTING 2001

In artikel 79, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 wordt ‘of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten geniet’ vervangen door: of een uitkering dan wel een inkomensvoorziening ingevolge de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten geniet.

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING VAN DE REGELING UITZONDERING TOEPASSINGSTERMIJN ANTICUMULATIE

In artikel 1, onderdeel b, van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 februari 1994, nr. SZ/SV/A/94/0833 (Stcrt. 38) wordt ‘artikel 50, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door: artikel 3:48, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XXIV. VERRUIMING GRONDSLAG VAN EEN REGELING

De Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013 berust mede op artikel 2:29 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XXV. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2009

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling wordt een aantal ministeriële regelingen technisch aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet van PM tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en ondersteuning. Na inwerkingtreding van deze wet luidt de citeertitel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG): Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

De wijzigingen die met deze regeling worden aangebracht in de diverse ministeriële regelingen zijn voornamelijk van technische aard. Het betreft veelal verwijzingen naar de WAJONG die, nu die wet een andere citeertitel heeft, aangepast dienen te worden. Deze wijzigingen behoeven geen nadere toelichting.

Daarnaast is een enkele inhoudelijke wijziging opgenomen in deze regeling. Deze wijzigingen zijn toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze toelichting.

Artikelsgewijs

Artikel XI. Wijziging Regeling terugvordering geringe bedragen

Ter toelichting van artikel XI wordt opgemerkt dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om een foutieve verwijzing naar een artikel uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen te corrigeren.

Artikel XIII. Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013

In de Subsidieregeling ESF 2007–2013 is nu nog een onderscheid aangebracht tussen jonggehandicapten die meer of minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn. Aangezien echter beide categorieën vallen onder de doelgroep van actie A, heeft dit onderscheid geen betekenis. Omdat voor jonggehandicapten die recht op arbeidsondersteuning hebben niet langer in alle gevallen de mate van arbeidsongeschiktheid zal worden vastgesteld, is ervoor gekozen het onderscheid tussen meer of minder dan 80% arbeidsongeschikt niet meer te maken.

Artikel XIX. Wijziging van de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

De jonggehandicapte die een studie of opleiding volgt heeft, onder bepaalde voorwaarden genoemd in artikel 2:43, eerste lid, aanspraak op inkomensondersteuning, wanneer hij dit heeft aangevraagd. In artikel 2:43, tweede lid is bepaald dat tot een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip de aldaar genoemde verplichtingen, gericht op het verkrijgen van arbeid, niet van toepassing zijn op de jonggehandicapte die studeert of scholing volgt. Het gaat om de verplichtingen om in voldoende mate te trachten (mogelijkheden tot het verrichten van) algemeen geaccepteerde arbeid te behouden of te verkrijgen, om mee te werken aan het opstellen van het re-integratieplan, om te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in het re-integratieplan, om zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren, om de dienstbetrekking niet verwijtbaar of op eigen verzoek te laten eindigen, om mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op de inschakeling in arbeid, om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, om mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en persoongebonden voorzieningen en om geen eisen te stellen aan arbeid die het aanvaarden of verkrijgen belemmeren.

Met deze wijziging van de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt het moment waarop de hiervoor genoemde verplichtingen wel van toepassing zijn op de jonggehandicapte die studeert of scholing volgt bepaald op twee maanden voor het einde van de scholing of studie. Met deze periode wordt aangesloten bij de periode die reeds wordt genoemd in die regeling.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

Naar boven