Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 18976Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Beleidsregels grote rivieren

6 november 2009

Nr. CEND/HDJZ-2009/1302

Sector I&O Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en artikel 4.81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregels grote rivieren worden als volgt gewijzigd.

A

Artikel 2 komt als volgt te luiden:

Artikel 2 Toepassingsbereik

  • 1. Dit besluit is van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, voor zover aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart en de in de bijlagen 001 tot en met 106 opgenomen detailkaarten.

  • 2. Dit besluit is niet van toepassing op de door de Staatssecretaris bij besluit van 13 december 2007, nr. HDJZ/I&O/2007-1636, Stcrt. 2007, 247, aangewezen activiteiten of locaties, onderscheidenlijk de door de Staatssecretaris aan te wijzen andere activiteiten en locaties gelegen in het gebied, bedoeld in het eerste lid.

B

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 Overgangsrecht

Dit besluit is niet van toepassing op activiteiten in het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor zover het tevens een gebied betreft waarop de Beleidslijn ruimte voor de rivier niet van toepassing was, mits voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit daartoe een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is ingediend.

ARTIKEL II

Met betrekking tot het nemen van besluiten op aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijven de Beleidsregels grote rivieren zoals deze luidden onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

TOELICHTING

Algemeen

In 1996 is de Beleidslijn ruimte voor de rivier tot stand gekomen. De doelstelling van de Beleidslijn is om de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. In 1997 is deze beleidslijn gewijzigd.

Bij besluit van 4 juli 20061 is de beleidslijn opnieuw herzien en is haar naam gewijzigd in Beleidslijn grote rivieren (hierna: de Beleidslijn). Deze herziening bestond uit twee onderdelen: een beleidsbrief en de beleidsregels.

De Beleidsregels grote rivieren (hierna: de Beleidsregels) bieden een kader voor de beslissing omtrent de toelaatbaarheid vanuit rivierkundig opzicht bezien die nodig is voor het verkrijgen van een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (hierna: Wbr).

De beleidsregels behoeven wijziging als gevolg van een wijziging van het Besluit rijksrivieren welk besluit zijn grondslag heeft in de Wbr. Het besluit regelt zowel de begrenzing van het rivierbed van de grote rivieren waar primaire waterkeringen ontbreken als begrenzingen van de gebieden voor die delen van het rivierbed waarvoor geen vergunning op grond van de Wbr vereist is (de zo genoemde uitzonderingsgebieden). Bij besluit van 18 juli 2009 houdende wijziging van het Besluit rijksrivieren met bijbehorende detailkaarten zijn die begrenzingen op die kaarten op onderdelen aangepast. Naar aanleiding van deze wijzigingen behoeven ook de Beleidsregels aanpassing.

In de eerste plaats worden aan de beleidsregels detailkaarten toegevoegd als bijlage bij artikel 2 dat regelt op welke waterstaatswerken in beheer bij het Rijk de beleidsregels van toepassing zijn.

Daarnaast wordt er een tweede lid toegevoegd aan artikel 2. De inhoud er van heeft zijn herkomst in artikel 9, aanhef en onder b, van de Beleidsregels. Daarin was geregeld dat de Beleidsregels niet van toepassing waren op door de Staatssecretaris aan te wijzen activiteiten of locaties in het gebied bedoeld in het toenmalige artikel 2.Deze activiteiten en locaties zijn inmiddels aangewezen bij besluit van de Staatssecretaris van 13 december 20072 en worden nu in artikel 2, tweede lid, van deze beleidsregels genoemd. Dit heeft tevens een redactionele aanpassing van artikel 9 tot gevolg.

Door de wijziging van begrenzingen ingevolge het Besluit rijksrivieren zijn er gebieden die onder de werking van het besluit en daarmee onder die van de Wbr komen te vallen die voorheen daar niet onder vielen. Evenals dat het geval was bij de vaststelling van de Beleidsregels in 2006 is er ook bij de onderhavige wijziging voor gekozen een aantal concrete activiteiten en locaties in die ‘nieuwe Wbr-gebieden’ niet onder de beleidsregels te laten vallen. Het gaat daarbij – evenals in 2006 – vooral om activiteiten of locaties die op grond van een op de datum van aanwijzing onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan of projectbesluit als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening toegestaan zijn. Deze activiteiten en locaties worden vermeld op een door de Staatssecretaris op grond van het tweede lid vast te stellen lijst. Achtergrond van deze bepaling is dat toetsing aan de Beleidsregels van voorgenomen activiteiten als bedoeld in de lijst niet nodig is indien die toegestaan zijn op grond van een bestemmingsplan of projectbesluit. Overigens zijn en blijft ook voor deze gevallen – waarop zoals gezegd de Beleidsregels niet van toepassing zijn – wel de Wbr-vergunningplicht gelden; de Wbr-toetsing voor die activiteiten biedt derhalve een ruimer toetsingskader.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

Artikel 9 regelt overgangsrecht. De tekst van artikel 9, onder b (oud), heeft echter een algemeen en een blijvend karakter en zozeer een relatie met de in artikel 2 bedoelde waterstaatswerken dat gekozen is voor plaatsing ervan in artikel 2, tweede lid.

B

Doordat onderdeel b van artikel 9 overgeheveld wordt naar artikel 2, is het restant van artikel 9 redactioneel aangepast.

Artikel II

De inhoud van dit artikel is gelijkluidend aan die van artikel II van het besluit tot wijziging van de beleidsregels van 19 november 2008.

Overigens wordt laatstbedoeld artikel II bij dit besluit niet ingetrokken omdat er nog aanvragen om Wbr-vergunning van vóór de inwerkingtreding op 21 november 2008, waarvoor de toenmalige wijzigingen van de Beleidsregels niet gelden, lopen of kunnen lopen.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.


XNoot
1

nr. HJDJZ/I&O/2006-948, Hoofddirectie Juridische Zaken, Stcr. 2006, nr. 133.

XNoot
2

Nr. HDJZ/I&O/2007-1636, Strct. 2007, 247.