Intrekking vergunning Heijmans Wegenbouw BV, Rosmalen voor asfaltcentrale op industrieterrein Oevers-D te Meppel

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) de vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wm, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een asfaltcentrale in Meppel ingetrokken.

De intrekking betreft een asfaltmengcentrale, alsmede voor de op- en overslag van minerale grondstoffen en het stallen van materieel.

Terinzagelegging

U kunt het besluit tot intrekking gedurende zes weken inzien vanaf 26 november 2009:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (contactpersoon de heer G.H. Wortelboer, Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving), telefoonnummer (0522) 85 05 77;

  • bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van het besluit ook digitaal bekijken op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tijdens de feestdagen zijn het provinciehuis en de dependance aan Lauwers 1 van 25 december 2009 tot en met 3 januari 2010 gesloten.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 26 november 2009 tot en met 6 januari 2009 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage (telefoonnummer (070) 426 44 26). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed is vereist, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S.J. Koornstra van de afdeling Duurzame Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 55 88.

Naar boven