Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 augustus 2009, nr. DDE-482/09, tot wijziging van subsidieplafonds voor de verlening van subsidies in het kader van het Private Sector Investeringsprogramma in 2009

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2008, nr. DDE-838/2008, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Met het oog op een onderlinge afweging van de aanvragen en een spreiding van de werklast over het subsidietijdvak, wordt in drie beoordelingstijdvakken beslist over de verlening van subsidies in het kader van PSI Plus. Aanvragen voor het eerste tijdvak kunnen worden ingediend tot uiterlijk 2 februari 2009, 17.00 uur. Voor het tweede tijdvak kan worden ingediend tot uiterlijk 11 mei 2009, 17.00 uur. Voor het derde tijdvak kan worden ingediend tot uiterlijk 5 oktober 2009, 17.00 uur.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In het eerste en het tweede beoordelingstijdvak voor PSI Plus kunnen verplichtingen worden aangegaan tot een maximum van EUR 2.500.000, respectievelijk EUR 4.635.000.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. In het tweede beoordelingstijdvak voor PSI Regulier kunnen verplichtingen worden aangegaan tot ten hoogste EUR 28.800.000. In het derde beoordelingstijdvak voor PSI Plus kunnen verplichtingen worden aangegaan tot ten hoogste EUR 4.750.00.

ARTIKEL II

Het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 12 mei 2009, nr. DDE-302/2009, tot vaststelling van subsidieplafonds voor de verlening van subsidies in het kader van PSI in de resterende beoordelingstijdvakken van 20092 wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

de directeur-generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt.

TOELICHTING

Ingevolge het Besluit van de minister voor ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2008, nr. DDE-838/2008, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma geldt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van EUR 70.000.000.

Het PSI valt uiteen in twee deelprogramma’s, PSI regulier en PSI Plus.

Het besluit van 19 november 2008 stelde een subsidieplafond van maximaal EUR 30.000.000 vast voor het eerste beoordelingstijdvak van PSI regulier, en telkens maximaal EUR 2.500.000 voor het eerste en tweede beoordelingstijdvak van PSI Plus.

Het besluit van 14 mei 2009 stelde een subsidieplafond van maximaal EUR 30.000.000 vast voor het tweede beoordelingstijdvak van PSI regulier, en subsidieplafonds van maximaal EUR 3.100.000 en EUR 2.500.000 respectievelijk voor het derde en vierde beoordelingstijdvak van PSI Plus.

Het onderhavige besluit stelt nieuwe subsidieplafonds en beoordelingstijdvakken vast. De PSI subsidie beleidsregels blijven ongewijzigd.

In het tweede beoordelingstijdvak voor PSI regulier zullen verplichtingen aangegaan kunnen worden tot een maximum van EUR 28.800.000.

In het tweede beoordelingstijdvak voor PSI Plus zullen verplichtingen aangegaan kunnen worden tot een maximum van respectievelijk EUR 4.635.000.

In het derde beoordelingstijdvak van PSI Plus zullen verplichtingen aangegaan kunnen worden tot een maximum van respectievelijk EUR 4.750.000. Het vierde beoordelingstijdvak voor PSI Plus vervalt.

Het subsidieplafond voor het tweede en derde beoordelingstijdvak van PSI Plus zijn vastgesteld op basis van een bedrag van EUR 2.500.000, verhoogd met de rest bedragen van de eerste beoordelingstijdvakken van het PSI regulier (EUR 88.087) en PSI Plus (EUR 600.000), verhoogd met de reductie van het subsidieplafond voor het tweede beoordelingstijdvak voor PSI regulier (EUR 1.200.000), en de samenvoeging en verlaging van het derde en vierde beoordelingstijdvak van het PSI Plus deelprogramma (EUR 4.750.000).

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

de directeur-generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt.

Naar boven