Aanwijzing Hubertustunnel Den Haag m.b.t. vervoer gevaarlijke stoffen

30 september 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/1309 sector I&O

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen1 wordt als volgt gewijzigd:

In Bijlage 2, hoofdstuk II, tabel 2, wordt na de rij betreffende de Heinenoordtunnel een rij ingevoegd, luidende:

Hubertustunnel

N14

Den Haag

stadsgebied

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant geplaatst worden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

De nieuw aangelegde Hubertustunnel maakt deel uit van de Noordelijke Randweg Haagse Regio N14. Hij is ontworpen en gebouwd als een ‘categorie-II-tunnel’, dat wil zeggen dat niet voorzien is in onder meer het vervoer van LPG en benzine in tankwagens. Met ‘categorie II’ wordt gedoeld op categorie II als bedoeld in Bijlage 2, hoofdstuk II, van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Gelet op de beoogde openstelling voor het verkeer van de tunnel is aanwijzing van de tunnel in bedoelde categorie daarvoor nodig. De onderhavige wijziging van de genoemde Regeling voorziet daarin.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

  • 1

    Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 juni 2008, CEND/HDJZ-2008/814, Stcrt. 2008, 130.

Naar boven