Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 193 pagina 2Interne regelingen

Instellingsbesluit PIANOo

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 september 2008, nr. EP/EMC 8142992, tot instelling van het expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (Instellingsbesluit PIANOo)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Onder aanbestedende dienst in de zin van dit besluit wordt verstaan aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel r, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

Artikel 2

Er is een expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo, expertisecentrum aanbesteden).

Artikel 3

1. Het doel van PIANOo is de professionaliteit van het aanbesteden in Nederland te vergroten. PIANOo zal daartoe de volgende taken uitvoeren:

a. de aanwezige kennis en ervaring over inkopen en aanbesteden beschikbaar maken voor alle aanbestedende diensten, en

b. de inhoudelijke en praktische samenwerking van aanbestedende diensten stimuleren en faciliteren.

2. PIANOo zal ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken, onder andere, de volgende activiteiten ter hand nemen:

a. verzamelen en verspreiden van informatie over de praktijk en regels van aanbestedingen;

b. bundelen en delen van ervaring met en kennis van aanbestedingen met inbegrip van die in het buitenland;

c. geven van gezaghebbende antwoorden op vragen over aanbesteden;

d. methodiekontwikkeling voor innovatieve aanbestedingsvormen;

e. bevorderen van een juiste keuze of toepassing van verschillende aanbestedingsvormen;

f. advisering over specifieke aanbestedingen;

g. (laten) verzorgen van training/scholing van overheidsinkopers;

h. ontwikkelen en stimuleren van elektronisch aanbesteden.

Artikel 4

1. Een Stuurgroep zal PIANOo inhoudelijk aansturen.

2. De leden van de Stuurgroep zijn afkomstig uit de aanbestedende diensten.

3. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

4. De Stuurgroep bestaat, naast de voorzitter bedoeld in het derde lid, tevens uit:

a. de directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken;

b. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege het Interprovinciaal Overleg;

c. twee leden op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Vereniging Nederlandse Gemeenten;

d. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Unie van Waterschappen.

5. PIANOo zal het secretariaat van de Stuurgroep voeren.

Artikel 5

1. De leiding van PIANOo is in handen van de directeur van PIANOo.

2. De directeur wordt aangewezen op voordracht van de Stuurgroep.

3. De directeur legt verantwoording af aan de directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

1. PIANOo legt uiterlijk 15 oktober van ieder kalenderjaar een jaarplan en een begroting ter goedkeuring aan de Stuurgroep voor.

2. PIANOo brengt één maal per jaar verslag van haar werkzaamheden uit aan de Stuurgroep. De voorzitter van de Stuurgroep stuurt het verslag naar de Minister van Economische Zaken.

3. PIANOo stelt uiterlijk 1 mei 2011 een evaluatierapport op waarin het aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling en legt dit ter vaststelling voor aan de Stuurgroep. De voorzitter van de Stuurgroep zendt het rapport, voorzien van een reactie van de Stuurgroep, uiterlijk 1 juli 2011 aan de Minister van Economische Zaken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt met ingang van 31 december 2011.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit PIANOo.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2008.
De Minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

In 2005 is het kenniscentrum PIANOo (Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers) van start gegaan. PIANOo werd opgericht om de expertise over aanbestedingen bij alle aanbestedende diensten te vergroten zodat zij het best mogelijke aanbestedingsresultaat kunnen behalen. Aanbestedende diensten kunnen bij PIANOo terecht voor informatie, advies en praktische tips. Begin 2008 is PIANOo geëvalueerd door het economisch onderzoeksbureau EIM. De onderzoekers van EIM concludeerden dat de gebruikers van PIANOo over het algemeen tevreden zijn over de diensten van PIANOo. PIANOo heeft bijgedragen aan verbetering van de professionaliteit van het aanbesteden en aan betere aanbestedingsresultaten. Uit de evaluatie is ook naar voren gekomen dat PIANOo zich in de afgelopen tijd vooral heeft ontwikkeld tot een netwerkorganisatie maar dat de kenniscentrumtaken zijn achtergebleven.

Gezien enerzijds de nog steeds aanwezige uitdaging om het inkopen en aanbesteden door de publieke sector verder te professionaliseren, en anderzijds de positieve waardering voor de werkzaamheden van PIANOo, is besloten dat PIANOo blijft voortbestaan, opnieuw voor een periode van drie jaar (tot en met 2011). PIANOo dient zich daarbij wel nadrukkelijker te ontwikkelen tot een kennis- en expertisecentrum dat ook zelf actief informatie verstrekt en gezaghebbende antwoorden op vragen geeft. Begin 2011 zal PIANOo opnieuw geëvalueerd worden.

PIANOo richt zich op alle aanbestedende diensten. Zij kunnen met vragen over het aanbestedingsproces en over de toepassing van aanbestedingsregelgeving bij PIANOo terecht. Dat wil niet zeggen dat alle aanbestedende diensten dezelfde ondersteuning nodig hebben. Kleine, onervaren aanbestedende diensten zullen gebruik willen maken van de kennis en ervaring van anderen (waaronder PIANOo) om het aanbesteden onder de knie te krijgen. Grotere, meer ervaren aanbestedende diensten zullen naast beschikbare kennis en ervaring ook behoefte hebben aan een verdergaande professionalisering van de opdrachtgeversfunctie. PIANOo zal die beweging faciliteren en stimuleren en zal daarbij gebruik maken van onder andere de activiteiten die in artikel 3, tweede lid worden genoemd. Die opsomming is niet limitatief, omdat PIANOo ook maatwerk wil leveren aan aanbestedende diensten. Doelgroep is met name de klassieke overheid: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Rond actuele thema’s zal PIANOo ook aandacht besteden aan overige aanbestedende diensten, zoals die in de zorg, het onderwijs, etc.

PIANOo zal in eigen huis beschikken over kennis van aanbestedingsregelgeving en de praktijk van het aanbesteden, alsmede van het inkoopproces dat daaraan voorafgaat. Daarnaast zal zij functioneren als een kennismakelaar tussen de aanbestedende diensten. Hoewel PIANOo zich primair richt op aanbestedende diensten zullen ook andere belangstellenden, voor eenvoudige vragen, terecht kunnen bij PIANOo. Tot de activiteiten van PIANOo behoort ook het ontwikkelen en stimuleren van elektronisch aanbesteden. Hiertoe is binnen PIANOo het project TenderNed opgezet.

PIANOo zal organisatorisch binnen het Ministerie van Economische Zaken worden gepositioneerd, maar fungeert als een onafhankelijke organisatie die de hele overheid als werkterrein heeft. Dat wil zeggen dat PIANOo ten dienste staat van alle aanbestedende diensten. De Minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor PIANOo. De directeur PIANOo legt verantwoording af aan de directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken. PIANOo maakt gebruik van de werkplancyclus van het Ministerie van Economische Zaken en de daarbij behorende controle-instrumenten. Door middel van prestatie-indicatoren zullen de prestaties van PIANOo worden gemeten en gevolgd. Voorts zal PIANOo een service level agreement afsluiten met het Ministerie van Economische Zaken voor de benodigde administratieve organisatie.

Een Stuurgroep zal PIANOo inhoudelijk aansturen. De doelgroepen van PIANOo (provincies, gemeenten en waterschappen) zullen in de Stuurgroep vertegenwoordigd worden door afgevaardigden op directieniveau. Het voorzitterschap van de Stuurgroep is belegd bij de secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken maakt ook deel uit van de Stuurgroep. PIANOo zal het secretariaat van de Stuurgroep verzorgen.

Het is de bedoeling dat medewerkers die voor PIANOo werken zoveel mogelijk gedetacheerd worden door aanbestedende diensten. De gedachte daarachter is dat de gedetacheerden bij PIANOo kennis en ervaring kunnen delen dan wel kennis en ervaring kunnen opdoen en die vervolgens weer kunnen verspreiden binnen hun eigen organisatie. Dat houdt in dat de gedetacheerden formeel in dienst blijven van de uitlenende organisatie. Als PIANOo behoefte heeft aan mensen die niet via detachering verkrijgbaar zijn, dan kan de directeur die direct in dienst van PIANOo nemen of externe krachten inhuren.

PIANOo kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen vakgroepen instellen. De directeur kan hiervoor nadere regels stellen. PIANOo zal zoveel mogelijk werkzaamheden verrichten die de activiteiten van andere organisaties werkzaam op het vakgebied van inkoop en aanbesteden, zoals die van Europa Decentraal, aanvullen.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven