Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de afschaffing van het verplichte procuraat

26 juni 2008

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,

Overwegende, dat het gewenst is de hiernavolgende verordeningen aan te passen nu met ingang van 1 september 2008 het verplichte procuraat wordt afgeschaft,

I Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid 1991 (blz. 1251 )

II Boekhoudverordening 1998 (blz. 137)

III Verordening op de financiële bijdrage (blz. 173)

IV Verordening op de praktijkrechtspersoon (blz. 179)

V Verordening op de praktijkuitoefening – onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning (blz. 193)

VI Verordening op de praktijkuitoefening – onderdeel Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties (blz. 198)

VII Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking (blz. 203)

VIII Samenwerkingsverordening 1993 (blz. 251)

IX Stageverordening 1988 (blz. 392)

X Stageverordening 2005 (blz. 409)

XI Verordening op de Permanente Opleiding 2000 (blz.468)

Gezien het ontwerp van de Algemene Raad;

Gelet op artikel 28 van de Advocatenwet;

Stelt de volgende Verordening vast:

Artikel 1

In de hiervoor onder I, II en IV tot en met XI genoemde verordeningen vervallen in de omschrijving van het begrip ‘de advocaat’ de woorden ‘de procureur daaronder begrepen’.

Artikel 2

In de hiervoor onder III genoemde verordening vervallen in artikel 5 in de omschrijving van het begrip ‘de advocaat’ de woorden ‘de procureur daaronder begrepen’.

Artikel 3

In de hiervoor onder II tot en met VI, VIII en XI genoemde verordeningen worden in de omschrijving van het begrip ‘de deken’ de woorden ‘is ingeschreven’ vervangen door ‘kantoor houdt’.

Artikel 4

In de hiervoor onder I tot en met VII en XI genoemde verordeningen worden in de omschrijving van het begrip ‘de Raad van Toezicht’ de woorden ‘is ingeschreven’ vervangen door ‘kantoor houdt’.

Artikel 5

In de onder I genoemde verordening wordt artikel 1, onder d, toegevoegd en komt als volgt te luiden:

Deken:

de deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt

Artikel 6

In de onder VIII genoemde verordening wordt artikel 1, onder d, toegevoegd en komt als volgt te luiden:

Raad van Toezicht:

de Raad van Toezicht in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt

Artikel 7

1. In de onder IX en X genoemde verordeningen wordt artikel 1, onder a, gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Raad van Toezicht:

de Raad van Toezicht in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt

2. In de in het eerste lid genoemde verordeningen wordt Raad vervangen door Raad van Toezicht.

Artikel 8

1. Deze verordening kan worden aangehaald als Aanpassingsverordening afschaffing verplicht procuraat.

2. Deze verordening treedt in werking op een nader door de Algemene Raad te bepalen tijdstip.

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten

Toelichting

In alle Verordeningen behalve de Verordening op de financiële bijdrage is in artikel 1 gedefinieerd wat onder ‘de advocaat’ moet worden begrepen. De definitie dient gelet op de afschaffing van het verplichte procuraat te worden aangepast door het laten vervallen van de zinsnede ‘de procureur daaronder begrepen’ hierin.

Artikel 2

Overeenkomstig hetgeen in de toelichting bij artikel 1 staat dient ook de definitie van artikel 5 van de Verordening op de financiële bijdrage te worden aangepast door in de omschrijving van het begrip ‘de advocaat’ de woorden ‘de procureur daaronder begrepen’ te laten vervallen.

Artikel 3

Met de afschaffing van het verplicht procuraat wordt het landelijk advocatentableau ingesteld. Dit betekent dat een advocaat na beëdiging bij een eerste inschrijving of na schrapping wordt ingeschreven op dit landelijk advocatentableau. Bij kantoorverplaatsing wordt de advocaat niet uitgeschreven, opnieuw beëdigd en ingeschreven bij de rechtbank in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt. Het is een administratieve handeling voor de houder van het tableau. Dit betekent dat de definitie van de deken in de diverse verordeningen dient te worden aangepast door de woorden ‘is ingeschreven’ te vervangen door ‘kantoor houdt’.

Artikel 4

Overeenkomstig hetgeen in de toelichting voor artikel 3 staat dient ook de definitie van de Raad van Toezicht te worden aangepast door vervanging van de woorden ‘is ingeschreven’ door ‘kantoor houdt’.

Artikel 5

In de verordening komt het woord deken wel voor, maar een definitie zoals die ook in andere verordeningen staat. Deze definitie wordt alsnog toegevoegd.

Artikel 6

In de verordening komt het woord Raad van Toezicht wel voor, maar een definitie zoals die ook in andere verordeningen staat. Deze definitie wordt alsnog toegevoegd.

Artikel 7

In deze verordeningen staat een definitie van Raad die afwijkt van die van de overige verordeningen. De definitie wordt aangepast en om die reden dient in de verordeningen Raad te worden vervangen door Raad van Toezicht.

Artikel 8

Op dit moment is het de bedoeling dat de wet afschaffing procuraat per 1 september 2008 in werking treedt. Voor het geval deze datum wijzigt, is ervoor gekozen de Algemene Raad een beslissing te laten nemen over de datum waarop de verordening in werking treedt.

  • 1

    Dit is het paginanummer in het Vademecum Wet- en regelgeving 2008. Dit geldt ook voor de overige paginanummers.

Naar boven