Wijziging Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 april 2007, nr. RS-2007-123, tot wijziging van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten in verband met verhoging van het subsidieplafond voor reguliere instandhoudingssubsidies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;

Besluit:

Artikel I

In artikel 3, onderdeel a, van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten wordt ‘26 miljoen euro’ vervangen door: 33 miljoen euro.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk.

Toelichting

Bij de afhandeling van de subsidieaanvragen die op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten zijn ingediend, is inzichtelijk geworden dat het budget van 26 miljoen euro voor ‘reguliere’ instandhoudingssubsidies ontoereikend is om alle ingediende aanvragen die daarvoor in aanmerking komen te kunnen honoreren. Voorts is het voor 2007 genodigde budget geraamd op 33 miljoen euro. Met de onderhavige plafondverhoging tot 33 miljoen euro kunnen de in 2006 ingediende aanvragen die daarvoor in aanmerking komen worden gehonoreerd en is het plafond voor 2007 afgestemd op de verwachte subsidiebehoefte in dit jaar.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Naar boven