Aanpassingsregeling i.v.m. Wet werk en bijstand

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 18 april 2005, nr. 5344876, houdende aanpassing van enige ministeriële regelingen aan de Wet werk en bijstand

De Minister van Justitie en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993; artikel 142, eerste lid, onder b en c en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; artikelen 13, 14, 15 en 16 van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand; artikelen 1, derde lid, en 13, derde lid van de Wet tarieven in burgerlijke zaken; artikelen 28 vijfde lid, en 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 1 van het Besluit tarieven in burgerlijke zaken, juncto artikel 9, vijfde lid, van het Besluit tarieven in strafzaken; artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; artikel 3, tweede lid, van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling;

Besluiten:

Artikel I

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Rotterdam 2002 wordt onderdeel a vervangen door: a. de Wet werk en bijstand;

Artikel II

De Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt onderdeel l vervangen door: l. beschikking tot verhaal krachtens de Wet werk en bijstand en bewijs van betaling.

B

In artikel 6 wordt ‘Algemene Bijstandswet’ vervangen door: Wet werk en bijstand.

C

In bijlage 2 wordt ‘Algemene Bijstandswet’ vervangen door: Wet werk en bijstand.

Artikel III

In artikel 2 van de Regeling opvang asielzoekers wordt ‘Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284)’ vervangen door: Wet werk en bijstand.

Artikel IV

In artikel 1 van de Regeling tarieven in burgerlijke zaken wordt onderdeel g vervangen door: g. door gemeenten in zaken als bedoeld in artikel 9 en in de paragrafen 3 en 4 van hoofdstuk 6 van de Wet werk en bijstand.

Artikel V

In artikel 2, eerste lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 wordt ‘Algemene bijstandswet’ vervangen door: Wet werk en bijstand.

Artikel VI

In artikel 1, tweede lid, van de Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijziging en geslachtsnaamvaststelling wordt ‘Algemene Bijstandswet’ vervangen door: Wet werk en bijstand.

Artikel VII

Het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage 6c wordt ‘Algemene bijstandswet’ vervangen door: Wet werk en bijstand.

B

In bijlage 10 wordt het tekstblok na de zin ‘gedurende de periode van vijf jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt.’ vervangen door: Ondergetekende verklaart hierbij dat de kosten, niet zijnde bijstandkosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling waarin mede zijn inbegrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van € 4.537,80 op de garantsteller kunnen worden verhaald. Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Wet werk en bijstand geniet, de koste van bijstand ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Wet werk en bijstand) naast genoemde € 4.537,80 per jaar op de garantsteller zullen worden verhaald.

Artikel VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie, J.P.H. Donner.De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, M.C.F. Verdonk.

Toelichting

De onderhavige ministeriële regeling is een logisch sequeel van de invoering van de Wet werk en bijstand. In de onderhavige regeling wordt in een aantal ministeriële regelingen op het terrein van justitie en van vreemdelingenzaken en integratie wijzigingen van technische aard aangebracht. Door het intrekken van de Algemene bijstandwet en zijn voorgangers, voorzover nog geldig, en de invoering van de Wet werk en bijstand dienen verwijzingen naar de Algemene Bijstandwet en de Algemene bijstandwet vervangen te worden door verwijzingen naar de Wet werk en bijstand.

De Minister van Justitie,

J.P.H. Donner

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Naar boven