Aanwijzing instelling tot afneming examens groot vaarbewijs

Besluit van 24 november 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2205, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd tot afneming van de examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk wordt aangewezen als de instelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet, tot afneming van examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs.

Artikel 2

De besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 november 1982, nr. PJ/S 27357, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken1 en van 20 februari 1990, nr. S/J 30.021/90, Directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Hoofdafdeling Wetgeving en Juridische Zaken2 , worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Artikel 1

Het onderhavige besluit strekt tot overdracht van de bevoegdheid tot het afnemen van de examens ter verkrijging van het groot vaarbewijs van de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOFS) aan de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), omdat het KOFS zijn publieke taken neerlegt met betrekking tot de verkeersveiligheid op het water. Deze taken betreffen kort gezegd het afnemen van vakexamens, het afgeven (en intrekken) van documenten en de erkenning van bepaalde opleidingen.

In dit besluit wordt de bevoegdheid tot het afnemen van examens ter verkrijging van het groot vaarbewijs overgedragen. De overdracht van de afgifte van documenten van het KOFS aan het CBR is reeds opgenomen in het Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten.

Artikel 2

Er worden twee besluiten ingetrokken. Het eerste besluit betreft de aanwijzing van het KOFS als instelling bevoegd tot het afnemen van de examens ter verkrijging van het groot vaarbewijs. Het tweede besluit betreft de aanwijzing van het KOFS als instelling voor de afgifte van het groot vaarbewijs.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 224.

  • 2

    Stcrt. 42.

Naar boven