Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 1998, 35 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Besluit Utrechts Archief

15 januari 1998

nr. DCE/97/36110

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van ministers:

Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijk regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Het Utrechts Archief, wordt ingesteld.

Artikel 2

De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente Utrecht en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gedragen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
A. Nuis.