Besluit van 19 februari 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 februari 2024, kenmerk 3771035-1061484-WJZ;

Gelet op artikel XI van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel A, onder 01, onderdeel C, onder 4, onderdeel L, onder 01 en 3, onderdeel R, onder 2, onderdeel R0a en onderdeel R1a, van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26), treedt in werking met ingang van 1 april 2024.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 februari 2024

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Uitgegeven de eerste maart 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) bepaalt dat de artikelen van de wet in werking treden bij koninklijk besluit. Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan kan dit moment verschillend worden vastgesteld.

Bij de inwerkingtreding van de Alcoholwet op 1 juli 2021 zijn de onderdelen met wijzigingen die voortkomen uit het amendement van het lid Bolkestein1 nog niet in werking getreden. In de toelichting op het amendement is opgenomen dat de wijzigingen pas in werking treden als de algemene maatregel van bestuur op grond van het in het amendement voorgestelde artikel 30b in werking zal treden. Die algemene maatregel van bestuur is op 28 augustus 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer2 in het kader van de voorhangprocedure en zal binnenkort in werking kunnen treden.

Met dit koninklijk besluit wordt daarom voorzien in de inwerkingtreding van de onderdelen met wijzigingen van de Alcoholwet die voortkomen uit het hierboven genoemde amendement.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen


X Noot
1

Kamerstukken II 2020/21, 35 337, nr. 42

X Noot
2

Kamerstukken II 2022/23, 27 565, nr. 187

Naar boven