Besluit van 20 februari 2024 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2024, nr. 2024-0000055460;

Gelet op artikel III van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 april 2024 treedt in werking artikel I, onderdeel B, onder 2, van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 februari 2024

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256; hierna: het besluit) bepaalt in artikel III dat de artikelen van het besluit in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Met dit koninklijke besluit wordt in afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten, voorzien in de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, onder 2, van het besluit met ingang van 1 april 2024.

Artikel I, onderdeel B, onder 2, voorziet in de aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als aangewezen bestuursorgaan (abo) ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het betreft een wijziging van artikel 31 van het Besluit BRP. Gekozen is voor aanwijzing voor wat betreft taken die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) namens de minister van OCW worden uitgevoerd op basis van artikel 3.19 van de Wet studiefinanciering 2000. Het betreft het in behandeling nemen van de aanvraag van een reisproduct of studiefinanciering van aspirant-studenten in het mbo en hoger onderwijs. Ten aanzien van deze personen is de minister van OCW bevoegd om een verzoek tot inschrijving als niet-ingezetene te doen. Daarnaast is de minister voor deze doelgroep verplicht om wijzigingen in gegevens van reeds ingeschreven personen door te geven aan de minister van BZK. Het verzoek tot inschrijving zal worden gedaan door DUO namens de minister van OCW (mandaat). Caribische studenten hoeven hiermee voor een inschrijving als niet-ingezetene en het verkrijgen van een BSN niet langer fysiek te verschijnen bij een RNI-loket in Europees Nederland.

Bij de inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 april 2024 wordt afgeweken van het stelsel van vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen, omdat dit aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of nadelen voorkomt. De inwerkingtreding dient zo spoedig mogelijk te worden gerealiseerd en is afgestemd op het moment (1 april a.s.) waarop de systemen van DUO zijn aangepast om uitvoering te kunnen geven aan het besluit, en sluit aan bij de brief waarin de Tweede Kamer is geïnformeerd dat vanaf studiejaar 2024/25 via DUO een BSN kan worden verstrekt aan Caribische studenten die in Europees Nederland komen studeren voor ze in Nederland aankomen.1 Het besluit geldt voor zowel studenten uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als voor studenten uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De studenten uit Caribisch Nederland hoeven daarvoor dus ook niet te wachten op de wetgeving die het BSN invoert in Caribisch Nederland.2

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Kamerstukken II 2022/23, 27 859, nr. 175, p. 3.

X Noot
2

Ibidem.

Naar boven