Besluit van 1 februari 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 januari 2024, nr. 2024-0000047936;

Gelet op artikel V van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 februari 2024

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

Uitgegeven de twaalfde februari 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Stb. 2019, 382) waarin een nieuw artikel 7:757a wordt ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek. In het nieuwe artikel is bepaald dat de aannemer aan de opdrachtgever een consumentendossier moet overleggen bij kennisgeving dat het bouwwerk klaar is voor oplevering. Omdat er geen overgangsrecht was geregeld ten aanzien van deze verplichting, is er in de Verzamelwet Omgevingswet 2023 (Stb. 2023, 376) alsnog overgangsrecht geregeld en is besloten om deze bepaling in werking te laten treden op het moment waarop het overgangsrecht in werking treedt.1 De Verzamelwet Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Abusievelijk is artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet in werking getreden op diezelfde datum. Dit besluit regelt alsnog de inwerkingtreding van dit artikel met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024. In de memorie van toelichting staat bij artikel XII van de Verzamelwet Omgevingswet dat artikel 7:757a BW in werking zal treden op het moment dat dit wetsvoorstel is verheven tot wet en in werking treedt.2 Deze datum ligt op 1 januari 2024, vandaar dat artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook met ingang van die datum in werking treedt.

Er wordt in dit geval afgeweken van de vaste verandermomenten en van de minimale invoeringstermijn, omdat het een reparatie betreft. Over de inwerkingtreding op 1 januari 2024 is uitgebreid gecommuniceerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge


X Noot
1

Zie de toelichting bij onderdeel 10 van de nota van toelichting bij het koninklijke besluit gepubliceerd in Stb. 2023, 113.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2022/23, 36 367, nr. 3, p. 63.

Naar boven