Besluit van 14 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2023, kenmerk 3603963-1048646-WJZ;

Gelet op artikel IX van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Amsterdam, 14 juni 2023

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de negentiende juni 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (hierna: wet). Het enig artikel bepaalt dat de wet in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel IX van de wet bepaalt dat het tijdstip van inwerkingtreding van de daarin opgenomen bepalingen of onderdelen daarvan, wordt vastgesteld bij koninklijk besluit. In de memorie van toelichting is uiteengezet dat bij vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding zal worden afgeweken van de vaste verandermomenten1. Het wetsvoorstel dient zo spoedig mogelijk in werking te treden, zodat er ook op korte termijn een adequaat wettelijk kader beschikbaar is voor de bestrijding van toekomstige A1-infectieziekten of een directe dreiging daarvan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers


X Noot
1

Kamerstukken II 2021/22, 36 194, nr. 3, p. 134.

Naar boven