Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-151".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36166
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-02-22
Datum van uitgifte 2023-05-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-151
Jaargang 2023
KetenID 11962
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-05-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 151
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 februari 2023, houdende wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249) en de implementatie van enige daarmee samenhangende onderdelen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) (Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid