Besluit van 24 februari 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (Stb. 2022, 15) en het Besluit van 24 februari 2022 tot wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie en het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 in verband met een nadere invulling van de tijdens de stages te verrichten episiotomieën (Stb. 2022, 97)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2022, kenmerk 3326072-1025291-WJZ;

Gelet op artikel VII van de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (Stb. 2022, 15) en artikel IV van het Besluit van 24 februari 2022 tot wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie en het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 in verband met een nadere invulling van de tijdens de stages te verrichten episiotomieën (Stb. 2022, 97);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (Stb. 2022, 15), met uitzondering van artikel I, onderdeel B, en het Besluit van 24 februari 2022 tot wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie en het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 in verband met een nadere invulling van de tijdens de stages te verrichten episiotomieën (Stb. 2022, 97) treden in werking met ingang van 1 april 2022.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 februari 2022

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de eerste maart 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Als datum voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (Stb. 2022, 15) (hierna: de wet), met uitzondering van artikel I, onderdeel B, en het Besluit van 24 februari 2022 tot wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met het terugbrengen van het aantal regionale tuchtcolleges van vijf naar drie en het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 in verband met een nadere invulling van de tijdens de stages te verrichten episiotomieën (Stb. 2022, 97) (hierna: het besluit) is gekozen voor 1 april 2022.

Met de inwerkingtredingsdatum van 1 april 2022 wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten. Hiervoor is gekozen omdat alle voorbereidingen voor de reorganisatie van de regionale tuchtcolleges waarin de wet en het besluit voorzien zijn getroffen. Alles is gereed om de secretariaten en de regionale tuchtcolleges samen te voegen op drie locaties. Om aan te sluiten bij het proces van reorganisatie waarin de secretariaten en de regionale tuchtcolleges zich nu bevinden, is het wenselijk om de inwerkingtreding van de wet en het besluit met ingang van 1 april 2022 te laten plaatsvinden.

Ook voor de wijziging van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 die in het besluit is opgenomen is inwerkingtreding met ingang van 1 april 2022 wenselijk. Dit met het oog op de studenten verloskunde die in het studiejaar 2021–2022 hun stages afronden. Op deze manier kan ook de huidige lichting studenten de opleiding tijdig afronden indien van de vijf verplichte episiotomieën ten hoogste twee episiotomieën in een gesimuleerde setting hebben plaatsgevonden.

Artikel I, onderdeel B, van de wet treedt op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. Dit artikel behelst een wijziging van het artikel over het deskundigheidsgebied van apothekers en vereist een nadere uitwerking bij algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur zal niet met ingang van 1 april 2022 in werking kunnen treden. Om deze reden treedt voornoemd artikel op een later moment in werking.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven