Besluit van 16 december 2022 tot wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2022, kenmerk 3465063-1039314-WJZ;

Gelet op de artikelen 8, eerste lid en tweede lid, onderdeel c, 94 en 111 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 december 2022, No. W13.22.00160/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2022, kenmerk 3481969-1039314-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit periodieke registratie Wet BIG wordt als volgt gewijzigd.

A

Aan artikel 2, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • j. het register van orthopedagogen-generalist;

  • k. het register van klinisch technologen.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt «onder g of h» vervangen door «onder g, h of j».

ARTIKEL II

  • 1. Indien een ingeschrevene in een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder j of k, van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in het bezit is van een getuigschrift, verklaring of erkenning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, welke is verkregen vóór de inwerkingtreding van dit besluit, geldt in afwijking van artikel 8, tweede lid, onder a, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg de datum van inwerkingtreding van dit besluit als aanvangsdatum van de eerste vijfjaarlijkse registratieperiode.

  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op beroepsbeoefenaren die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn ingeschreven in het in dat lid bedoelde register, indien zij de aanvraag voor de inschrijving reeds vóór die datum hebben ingediend.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2022

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de twintigste december 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

In 2020 zijn twee nieuwe beroepen opgenomen in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG): de orthopedagoog-generalist (1 januari 2020) en klinisch technoloog (1 juli 2020). Voor deze beroepen is een register ingesteld waarin degenen die aan de daarvoor bij en krachtens de Wet BIG gestelde voorwaarden voldoen, op aanvraag kunnen worden ingeschreven. Na inschrijving in het zogenoemde BIG-register mag de beschermde beroepstitel van respectievelijk orthopedagoog-generalist of klinisch technoloog worden gevoerd en gelden de daarmee verband houdende rechten en plichten.

Uitgangspunt op grond van artikel 8 Wet BIG is dat de geldigheid van de inschrijving in het BIG-register aan een periode wordt gebonden, waarna herregistratie moet plaatsvinden. Om ook voor de orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog te voorzien in de eis van periodieke registratie voorziet dit besluit in een wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG.

2. Periodieke registratie orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog

Vijfjaarlijkse herregistratie

Met dit besluit is voor de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog uitvoering gegeven aan artikel 8, eerste lid, Wet BIG. Dit artikellid bepaalt dat de registratie in een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen register wordt doorgehaald nadat een bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde periode is verstreken. Als een beroepsbeoefenaar na deze periode ingeschreven wil blijven in het register, moet de beroepsbeoefenaar hier een aanvraag voor indienen bij het CIBG. Daarbij wordt getoetst of de beroepsbeoefenaar nog voldoet aan de eisen uit artikel 8, tweede lid, Wet BIG: de werkervaringseis of scholingseis. Periodieke registratie heeft als doel om te waarborgen dat de deskundigheid van in het register ingeschreven beroepsbeoefenaren op peil blijft en het beschermen van patiënten tegen onvakkundig of onverantwoord handelen.

De regels rondom periodieke registratie zijn uitgewerkt in het Besluit periodieke registratie Wet BIG. Met het onderhavige besluit is in het Besluit periodieke registratie Wet BIG vastgelegd dat de registratie in het register van orthopedagogen-generalist en het register van klinisch technologen wordt doorgehaald nadat een periode van vijf jaar is verstreken, indien geen aanvraag tot herregistratie wordt gedaan of de betreffende persoon niet voldoet aan de werkervaringseis of scholingseis. Met de periode van vijf jaar is aangesloten bij de duur van de periode die ook voor de andere in artikel 3 Wet BIG opgenomen beroepen geldt.

Urennorm werkervaringseis

Daarnaast is met dit besluit voor zowel de orthopedagogen-generalist als de klinisch technologen nader invulling geven aan de werkervaringseis. Voor orthopedagogen-generalist is de vereiste werkervaring voor herregistratie op grond van de werkervaringseis vastgesteld op 3.120 uur. Met deze invulling van de werkervaringseis is aangesloten bij de eis die geldt voor de vergelijkbare beroepen van gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. De vereiste werkervaring voor klinisch technologen is vastgesteld op 2.080 uur. Daarmee geldt dezelfde norm als voor vergelijkbare beroepen, zoals artsen en physician assistants.

Overgangsregeling

Voor de datum waarop de registratieperiode van vijf jaar begint te lopen is artikel 8, tweede lid, Wet BIG relevant. Dit artikellid kent verschillende tijdstippen waarop de periode van vijf jaar kan aanvangen.

Indien een beroepsbeoefenaar zich voor het eerst laat registreren vangt de termijn van vijf jaar aan op de datum waarop de betreffende persoon een getuigschrift heeft behaald, een verklaring van vakbekwaamheid heeft verkregen of een diploma heeft behaald op grond waarvan de ingeschrevene een erkenning beroepskwalificaties heeft verkregen (artikel 8, tweede lid, onderdeel a, Wet BIG). Zonder overgangsrecht zou dat uitgangspunt ertoe leiden dat orthopedagogen-generalist en klinisch technologen met een getuigschrift, verklaring of erkenning die vóór de inwerkingtreding van dit besluit is behaald of verkregen, een kortere periode dan vijf jaar krijgen om aan de werkervaringseis te voldoen. Om die reden is overgangsrecht vastgesteld waardoor – in afwijking van artikel 8, tweede lid, Wet BIG – voor de eerste registratie de datum van inwerkingtreding van dit besluit als startdatum voor de registratieperiode geldt. Hiermee wordt dus aangesloten bij de datum waarop de verplichting tot herregistratie voor orthopedagogen-generalist en klinisch technologen is gaan gelden. Concreet betekent dit dat de orthopedagogen-generalist en klinisch technologen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit staan ingeschreven in het register of daartoe een aanvraag hebben gedaan, vanaf het moment van de inwerkingtreding van dit besluit uiterlijk binnen vijf jaar herregistratie moeten aanvragen.

Voor personen die na de inwerkingtredingsdatum van dit besluit willen worden ingeschreven in het register gelden de normale uitgangspunten uit artikel 8 Wet BIG. Ter illustratie: als iemand met een getuigschrift zich na inwerkingtreding van dit besluit inschrijft in het register, bepaalt de datum van het behalen van het getuigschrift de uiterste registratiedatum. Personen met een getuigschrift dat (meer dan) vijf jaar geleden is behaald, moeten in dat geval ook meteen voldoen aan de criteria voor herregistratie. Vanaf dat moment is het derhalve niet meer mogelijk om enkel met een getuigschrift dat op het moment dat een aanvraag voor registratie wordt gedaan (meer dan) vijf jaar terug is behaald, geregistreerd te worden.

Wijziging Regeling periodieke registratie Wet BIG

Bij de verplichting tot periodieke registratie van de orthopedagogen-generalist en klinisch technologen is ook de Regeling periodieke registratie Wet BIG relevant. Hierin zullen ook voor orthopedagogen-generalist en klinisch technologen regels worden gesteld over de scholing waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor herregistratie op grond van de scholingseis en welke werkzaamheden als gelijkgestelde werkzaamheden worden aangemerkt als bedoeld in artikel 8, zevende lid, onderdeel b, Wet BIG.

3. Uitvoering

Registratie in het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG. Onderhavig besluit is uitvoerbaar voor het CIBG. De noodzakelijke processen voor herregistratie zijn reeds ingericht, aangezien deze verplichting ook geldt voor de andere beroepen die in artikel 3 Wet BIG zijn opgenomen.

4. Internetconsultatie

Een ontwerp van dit besluit is voor een periode van vier weken opengesteld voor internetconsultatie. Dit heeft geleid tot één anonieme reactie. In de reactie wordt aangegeven dat het wenselijk is dat registratie ook plaats moet kunnen vinden als een beroepsbeoefenaar vanuit diens functie, lidmaatschap van een beroepsvereniging en het lezen van vakliteratuur kan aantonen het vak bij te houden.

Uitgangspunt op grond van het Besluit periodieke registratie Wet BIG is dat herregistratie kan plaatsvinden op grond van de werkervaringseis en scholingseis. Bij het voldoende uren uitoefenen van de functie waarvoor iemand in het BIG-register is opgenomen, kan derhalve herregistratie plaatsvinden. Het lidmaatschap van een beroepsvereniging en het lezen van vakliteratuur zijn belangrijke elementen die kunnen bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van een beroepsbeoefenaar, maar zijn zonder dat voldaan is aan de werkervaringseis of scholingseis onvoldoende om te kunnen herregistreren. Achtergrond hiervan is dat hieruit niet kan worden afgeleid of de deskundigheid van de beroepsbeoefenaar nog ten minste is gelegen op het niveau van de initiële opleiding en dit derhalve geen minimaal basisniveau garandeert dat van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. De reactie heeft daarom niet tot aanpassing geleid.

5. Voorhang

Met dit besluit is voor de orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog voor de eerste keer gebruikgemaakt van de delegatiegrondslag uit artikel 8 Wet BIG. Derhalve geldt op grond van artikel 91 Wet BIG een voorhangprocedure. De voorhangprocedure heeft van 30 september tot 4 november plaatsgevonden en heeft niet geleid tot vragen of opmerkingen vanuit het parlement.

6. Regeldruk en financiële gevolgen

Dit besluit regelt dat orthopedagogen-generalist en klinisch technologen zich eens in de vijf jaar moeten (her)registreren. Op 1 maart 2022 waren 2.041 orthopedagogen-generalist en 345 klinisch technologen ingeschreven in het desbetreffende register. Deze orthopedagogen-generalist en klinisch technologen moeten binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag doen voor een nieuwe registratie en daarna steeds na een periode van vijf jaar. Hiertoe moeten zij eens in de vijf jaar een formulier invullen, ondertekenen en naar het CIBG sturen (schriftelijk of digitaal). Wanneer de beroepsbeoefenaar gevraagd wordt om de aanvraag met bewijsstukken over de werkervaring te onderbouwen, moeten daarvan bewijsstukken worden overgelegd.

Voor de berekening van de regeldruk is gebruikgemaakt van vergelijkbare berekeningen voor andere beroepsbeoefenaren voor wie de herregistratieplicht geldt. Bij de andere beroepsbeoefenaren was de tijdsbesteding geraamd op 1,5 uur voor het invullen van het formulier en het eventueel aanleveren van bewijsstukken. Er is daarbij een uurtarief van € 45 gehanteerd voor alle beroepsgroepen.

Met bovenstaande uitgangspunten komt de regeldruk in verband met het doen van de aanvraag tot herregistratie, uitgaande van de huidige omvang van de beroepsgroep, vanaf vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit voor de beroepsgroep orthopedagoog-generalist per jaar op ((2.041 x 1,5 uur x 45)/5 =) € 27.553,50. Daarnaast betalen orthopedagogen-generalist een tarief van € 85 voor herregistratie. Dat betekent dat de regeldruk in verband met het tarief voor herregistratie voor deze beroepsgroep jaarlijks op in totaal ((2.041 x 85)/5 =) € 34.697 kan worden gekwantificeerd.

Voor de beroepsgroep klinisch technoloog komt de totale regeldruk in verband met het doen van de aanvraag tot herregistratie, uitgaande van de huidige omvang van de beroepsgroep, vanaf vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit per jaar op ((345 x 1,5 uur x 45)/5 =) € 4.657,50. Daarnaast betalen klinisch technologen ook een tarief van € 85 voor herregistratie. Dit betekent dat de regeldruk in verband met het tarief voor herregistratie voor deze beroepsgroep jaarlijks op in totaal ((345 x € 85)/5 =) € 5.865 kan worden gekwantificeerd.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het beperkt gevolgen voor de regeldruk heeft en deze gevolgen toereikend in beeld zijn gebracht.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Door toevoeging van het register van orthopedagogen-generalist en het register van klinisch technologen aan de lijst met registers in artikel 2, eerste lid, van het Besluit periodieke registratie Wet BIG, geldt voortaan ook voor deze beroepen de verplichting tot periodieke registratie. Eén registratieperiode duurt vijf jaar. Dit betekent dat elke vijf jaar herregistratie dient plaats te vinden.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat voor orthopedagogen-generalist en klinisch technologen die al vóór inwerkingtreding van dit besluit staan ingeschreven in het register een langere eerste registratieperiode geldt. Zie hiertoe de toelichting bij de artikelen II en III van het onderhavige besluit.

Artikel I, onderdeel B

Met dit onderdeel is gerealiseerd dat voor orthopedagogen-generalist voor herregistratie op grond van de werkervaringseis een urennorm van 3.120 uur geldt. Hiermee is aangesloten bij de urennorm die geldt voor de overige beroepen in de geestelijke gezondheidszorg die in artikel 3 Wet BIG zijn opgenomen (de gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut). Voor de klinisch technologen komt de werkervaringseis overeen met de overige medische beroepen die in artikel 3 Wet BIG zijn opgenomen, er geldt een urennorm van 2.080 uur.

Artikel II

Dit artikel is mede gebaseerd op artikel 111 Wet BIG. Dat artikel maakt het mogelijk dat in het Besluit periodieke registratie Wet BIG een van artikel 8, tweede lid, Wet BIG afwijkende aanvangsdatum voor de (eerste) registratieperiode wordt vastgesteld voor personen die hun getuigschrift hebben behaald vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit waarmee de verplichting tot herregistratie wordt geïntroduceerd voor de betreffende beroepsgroep.

Artikel II van het onderhavige besluit voorkomt dat in de eerste periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit inschrijvingen van orthopedagogen-generalist of klinisch technologen worden doorgehaald uit het register omdat zij een getuigschrift, verklaring of diploma dat heeft geleid tot erkenning hebben die ouder is dan vijf jaar en zij niet voldoen aan de werkervaringseis of scholingseis. Dit wordt bereikt door de startdatum van de eerste registratieperiode te fixeren op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit. Dit brengt met zich dat ook voor orthopedagogen-generalist en klinisch technologen die zijn ingeschreven in het register met een getuigschrift, verklaring of erkenning behaald vóór de inwerkingtreding van dit besluit, de eerste registratieperiode niet eerder afloopt dan vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Deze overgangsbepaling is noodzakelijk omdat de verplichting tot herregistratie (en de invulling van de werkervaringseis) voor deze beroepsgroepen pas zijn gaan gelden door middel van dit besluit (en de bijbehorende ministeriële regeling die wordt vastgesteld). Als gevolg hiervan zouden de houders van een getuigschrift, erkenning of verklaring van voor de inwerkingtreding van dit besluit, de vereiste werkervaring moeten opdoen in een kortere periode dan vijf jaar. Dat wordt een onredelijke eis geacht en kan tot ongelijkheid leiden.

Ook kan zich de situatie voordoen dat een beroepsbeoefenaar die in het register van orthopedagogen-generalist dan wel klinisch technologen wil worden opgenomen vóór de inwerkingtreding van dit besluit daar een aanvraag voor doet, maar daar pas na de inwerkingtreding van dit besluit op wordt beslist. Daardoor wordt de snelheid van besluitvorming bepalend voor de vraag hoeveel tijd een beroepsbeoefenaar heeft om de werkervaring op te doen. Wordt hij kort voor de datum van inwerkingtreding ingeschreven, dan vangt de periode van vijf jaar aan op de datum van inwerkingtreding. Vindt de inschrijving kort na die datum plaats, dan is de datum waarop het getuigschrift is behaald, de verklaring is verkregen of het diploma op grond waarvan een erkenning is verkregen bepalend voor de aanvang van de periode. Om te voorkomen dat zich een dergelijke ongewenste situatie voordoet, is in artikel II, tweede lid, van dit besluit geregeld dat voor de vaststelling van aanvang van de eerste periode waarbinnen de werkervaring moet zijn opgedaan, bepalend is of de aanvraag voor of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit is ingediend.

Artikel III

De inwerkingtredingsdatum van het onderhavige besluit is 1 maart 2023.

De reden dat de plicht tot herregistratie niet direct is ingegaan bij opname van de betreffende beroepen in artikel 3 Wet BIG in 2020 is onder meer om ook houders van een getuigschrift, verklaring of een diploma dat heeft geleid tot erkenning die ouder is dan vijf jaar de kans te geven zich zonder beperkingen in te schrijven in het BIG-register. Daarnaast heeft de covid-19-epidemie geleid tot vertraging bij het in procedure brengen van dit besluit, waardoor inwerkingtreding eerder dan 1 maart 2023 niet is gehaald.

De inwerkingtredingsdatum van 1 maart 2023 brengt met zich dat de orthopedagogen-generalist en klinisch technologen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit in het register staan ingeschreven, vóór 1 maart 2028 een aanvraag voor herregistratie moeten doen. Voor orthopedagogen-generalist is de maximale duur van de inschrijving vóórdat voor de eerste keer een aanvraag tot herregistratie moet worden aangevraagd daarmee acht jaar en twee maanden, aangezien het beroep sinds 1 januari 2020 in de Wet BIG is opgenomen. Voor klinisch technologen is de maximale duur van de eerste registratieperiode daarmee zeven jaar en acht maanden, aangezien het beroep sinds 1 juli 2020 in de Wet BIG is opgenomen. Deze langere registratieperiode geldt uitsluitend voor de eerste registratieperiode. Iedere volgende periode totdat verplicht herregistratie moet plaatsvinden is vijf jaar.

Met het moment van inwerkingtreding is afgeweken van de vaste verandermomenten voor algemene maatregelen van bestuur (1 januari en 1 juli) zoals vastgelegd in Aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Achtergrond hiervan is enerzijds de wens om de herregistratieverplichting niet al met ingang van 1 januari 2023 in te laten gaan. Dan zou namelijk weinig tijd resteren om op de wijzigingen te anticiperen. Daarnaast zou dat ertoe geleid hebben dat de registratieperiode van alle reeds in het register ingeschreven orthopedagogen-generalist en klinisch technologen samenvalt met de registratieperiode van de grote hoeveelheid beroepsbeoefenaars van wie de herregistratie – na de opschorting vanwege de covid-19-epidemie – vanaf 1 januari 2023 weer herleeft.1 Dat is met het oog op de uitvoerbaarheid niet wenselijk geacht. Tegelijkertijd is het onnodig geacht om de herregistratieverplichting voor orthopedagogen-generalist en klinisch technologen na afronding van dit besluit enkel vanwege aansluiting bij de vaste verandermomenten pas op 1 juli 2023 te introduceren. Inwerkingtreding met ingang van 1 maart 2023 biedt voldoende tijd om een goede informatievoorziening over de wijzigingen te borgen en hierop te anticiperen door personen die zich nog willen registeren met bijvoorbeeld een getuigschrift dat (meer dan) vijf jaar geleden is behaald. Voor het CIBG is inwerkingtreding met ingang van 1 maart 2023 uitvoerbaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven