Besluit van 24 november 2022, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2022, kenmerk 3468274-1039587-WJZ;

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I tot en met III, V en VI van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456), treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2022

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de achtentwintigste november 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

In het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb 2022, 456), wordt een aantal technische en enkele beleidsarme wijzigingen doorgevoerd in verschillende besluiten. Het tijdstip waarop artikelen I tot en met III, V en VI in werking treden is bepaald op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Met dit besluit wordt afgeweken van het beleid betreffende de vaste verandermomenten. De wijzigingen uit dit besluit betreffen reparatieregelgeving. Daarom wordt een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van deze artikelen nagestreefd.

Artikel IV is reeds in werking getreden. Artikel VII zal op een nader te bepalen datum in werking treden via een apart koninklijk besluit. Voor de inwerkingtreding van dit artikel geldt namelijk een nahangprocedure.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven