Besluit van 19 oktober 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies en het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 oktober 2022, 2022-0000218657, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VI van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, artikel 30 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies en artikel 12 van het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel I, onderdeel Fa, zesde lid, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

Met ingang van 1 november 2022 treden in werking:

  • a. de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, met uitzondering van de artikelen 7, eerste lid, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 23a, tweede lid, 26, onderdelen A, onder 2, B en E, 28 en 28a, onderdeel B, voor zover het betreft de invoeging artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007; en

  • b. het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, met uitzondering van de artikelen 7 en 8.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 oktober 2022

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt allereerst de inwerkingtreding geregeld van artikel I, onderdeel Fa, zesde lid, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dat onderdeel voegt een zesde lid in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, en ziet op de mogelijkheid voor uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten om (op verzoek) inzicht te krijgen in het aantal keer dat zijn of haar gegevens zijn verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen. De praktische voorzieningen voor het bieden van dergelijk inzicht zijn inmiddels gereed zodat de wettelijke basis daarvoor in werking kan treden.

Verder regelt dit besluit de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna: de implementatiewet) en het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna: het implementatiebesluit). Deze zien op de centrale registratie van trusts en soortgelijke juridische constructies, en van de uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Onderhavig besluit regelt de inwerkingtreding van deze regelingen. Bij die inwerkingtreding is rekening gehouden met de technische realisatie van het register waarin bepaalde informatie over trusts en soortgelijke juridische constructies alsmede over de uiteindelijk belanghebbenden daarvan, dient te worden opgenomen.

Met onderhavig inwerkingtredingsbesluit wordt bewerkstelligd dat die onderdelen van de implementatiewet en het implementatiebesluit op 1 november 2022 in werking treden die nodig zijn voor de eerste fase van de technische realisatie van het register. Op hoofdlijnen betreft het de volgende aspecten:

  • Er is een centraal register waarin bepaalde informatie is opgenomen over trusts, soortgelijke juridische constructies en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan (zie met name artikel 4 van de implementatiewet).

  • Er geldt een registratieplicht (zie met name artikel 11 van de implementatie wet).

  • Er dient bepaalde informatie over trusts, soortgelijke juridische constructies en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan geregistreerd te worden (zie met name artikel 5 van de implementatiewet en de artikelen 2 tot en met 4 van het implementatiebesluit).

  • Trustees (en degenen die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie hebben als een trustee in een trust) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die in het register is opgenomen (zie met name artikel 12 van de implementatiewet).

  • Uiteindelijk belanghebbenden dienen de trustee (c.q. degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust) medewerking te verlenen (zie artikel 26, onderdeel D, van de implementatiewet).

  • Er is een mogelijkheid tot afscherming van bepaalde informatie die in het register is opgenomen (zie met name artikel 10 van de implementatiewet en artikel 9 van het implementatiebesluit).

  • De Kamer van Koophandel is belast met de ontwikkeling en het beheer van het register (zie met name de artikelen 13, 18 en 19 van de implementatiewet).

  • De naleving van verplichtingen in verband met dit register wordt gehandhaafd (zie met name hoofdstuk 7 en artikel 27 van de implementatiewet).

In het kader van de inwerkingtreding van de registratieplicht (artikel 11 van de implementatiewet) is het relevant om te wijzen op artikel 29 van de implementatiewet. Op grond van artikel 11, tweede lid, van de implementatiewet dient een trustee (c.q. degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust) binnen een week nadat de verplichting daartoe is ontstaan te voldoen aan de registratieplicht. Doordat in artikel 29 van de implementatiewet een overgangstermijn van drie maanden is gehanteerd, dienen zij met ingang van 1 november 2022 binnen drie maanden aan de registratieplicht te voldoen. Met deze overgangstermijn is in ogenschouw genomen dat met deze implementatiewet en dit implementatiebesluit een registratieplicht in het leven wordt geroepen die eerder niet als zodanig bestond in Nederland. Na afloop van deze driemaandentermijn geldt artikel 11, tweede lid, van de implementatiewet onverkort.

De volgende fasen van de technische realisatie van het register zullen gericht zijn op onderdelen die nu nog niet in werking treden. Dit betreft onder meer de mogelijkheid om de informatie die in dit register is opgenomen te raadplegen en de verplichting voor instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en voor bevoegde autoriteiten om melding te maken van discrepanties tussen de in het register opgenomen informatie over een uiteindelijk belanghebbende en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit andere hoofde beschikken (zie met name de artikelen 17, 21 en 26, onderdeel E, onder 1 en 2, van de implementatiewet).

De artikelen 26, onderdeel E, onder 3, 28 en 28a, onderdeel B, voor zover het betreft de invoeging van artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies zijn overigens reeds op 28 januari 2022 in werking getreden.1 Deze onderdelen van de implementatiewet zien namelijk op enkele reparaties van de wet die de centrale registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten regelt, de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Besluit van 12 januari 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Stb. 2022, 38).

Naar boven