Besluit van 12 januari 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 januari 2022, 2021-0000266692, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 30 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 26, onderdeel E, onder 3, 28 en 28a, onderdeel B, voor zover het betreft de invoeging van artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 januari 2022

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies regelt de centrale registratie van trusts en soortgelijke juridische constructies, en van de uiteindelijk belanghebbenden van die trusts en soortgelijke juridische constructies. Daarnaast regelt die wet enkele reparaties van de wet die de centrale registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten regelt. Deze reparaties treden met dit inwerkingtredingsbesluit direct in werking. Het gaat om een technische aanpassing in relatie tot de registratie van kerkgenootschappen, het verduidelijken van de gegevens die door instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en autoriteiten moeten worden verstrekt bij het melden van discrepanties in het register, het toekennen van informatiebevoegdheden aan de handhavende instantie op de registratieverplichtingen, en een aanpassing in de rechterlijke instantie die beroepen tegen besluiten in het kader van het register behandelt.

Artikel 26, onderdeel E, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wijzigt een aantal artikelen uit de Wwft. Onderhavig besluit regelt o.a. de inwerkingtreding van artikel 26, onderdeel E, onder 3, hetgeen ziet op zaken die raken aan zowel het register m.b.t. trusts en soortgelijke juridische constructies als het register m.b.t. vennootschappen en andere juridische entiteiten. De inwerkingtreding van deze bepaling heeft materieel enkel gevolgen voor het laatstgenoemde register. Het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies treedt nog niet in werking en daarop zullen derhalve ook geen meldingen van discrepanties kunnen worden gedaan.

Ten aanzien van artikel 28a, onderdeel B, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wordt in dit besluit enkel de inwerkingtreding van de invoeging van artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007 in artikelen 7 en 11, bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht geregeld. Voor het overige ziet artikel 28a van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies namelijk op de invoeging van artikelen waarvoor de inwerkingtreding niet met onderhavig besluit geregeld wordt.

De bepalingen uit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies die zien op het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zullen bij afzonderlijk besluit in werking treden. Dit zal tezamen plaatsvinden met de onderliggende regelgeving en afgestemd worden op de technische realisatie van het register.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven