Wet van 25 mei 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vijfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 4 februari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 4 februari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 4 februari 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 25 mei 2022

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vijfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 5e Incidentele Suppletoire Begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.503.364

49.411.822

1.651.953

242.177

242.177

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Primair onderwijs

13.174.827

14.010.291

9.308

     

3

Voortgezet onderwijs

9.244.248

9.815.031

7.391

     

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.954.937

5.088.692

4.000

94.677

94.677

0

6

Hoger beroepsonderwijs

4.071.567

4.482.674

1.213

     

7

Wetenschappelijk onderwijs

6.030.567

6.310.346

16

     

8

Internationaal beleid

14.368

14.368

99

     

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

207.219

205.219

6.500

     

11

Studiefinanciering

4.877.439

4.877.439

1.211.951

91.000

91.000

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

67.116

67.116

2.174

     

13

Lesgelden

14.249

14.249

215.480

     

14

Cultuur

686.666

1.353.337

47.043

56.500

56.500

0

15

Media

1.053.522

1.053.522

146.110

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.236.172

1.241.629

101

     

25

Emancipatie

7.099

14.541

0

     
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

585.126

585.126

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

278.242

278.242

567

     

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 024

Naar boven