Besluit van 15 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen uit de Verzamelwet SZW 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 10 juni 2022, nr.2022-0000129880;

Gelet op artikel XXXV van de Verzamelwet SZW 2022;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel III, onderdelen A en B, en artikel V, treden in werking met ingang van 1 juli 2022.

Onze Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXXV van de Verzamelwet SZW 2022 bepaalt dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Het merendeel van de artikelen uit de Verzamelwet SZW 2022 is al in werking getreden per 1 januari 2022.

In dit besluit wordt geregeld dat de artikelen III, onderdelen A en B, en artikel V, van de Verzamelwet SZW 2022 in werking treden per 1 juli 2022.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Naar boven