Besluit van 13 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VII van het Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021 (Stb. 2021, 578) en artikel I, onderdelen A tot en met AA, CC en DD, en artikel II, onderdelen A, B, onder 1 en 2, C tot en met M en artikel III van het Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen (Stb. 2021, 46)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 10 mei 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3963239;

Gelet op artikel XV van het Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021 (Stb. 2021, 578) en artikel IV van het Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen (Stb. 2021, 46);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2022 treden in werking:

  • 1. artikel VII van het Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021; en

  • 2. artikel I, onderdelen A tot en met AA, CC en DD, en artikel II, onderdeel A, B, onder 1 en 2, en C tot en met M en artikel III van het Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen (Stb. 2021, 46).

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 mei 2022

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

In de nota van toelichting bij het Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen1 (hierna: Ambtsinstructie tweede tranche) is aangegeven dat het in de bedoeling ligt het besluit als één geheel in werking te laten treden maar dat de mogelijkheid van gedifferentieerde inwerkingtreding is opengehouden.

Op verzoek van de politie en de Koninklijke marechaussee zijn het nieuwe artikel 35a van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren en het nieuwe onderdeel e dat is toegevoegd aan artikel 2, vijfde lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie (Bbup) op 1 oktober 2021 in werking getreden.2

Bij Besluit van 24 november 2021 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen en noodzakelijke beperkte aanpassingen zijn enkele verbeteringen aangebracht in de nog niet in werking getreden onderdelen van artikel II (A, onder 2, sub b, C, H, en M) van de Ambtsinstructie tweede tranche.3

Thans is de uitvoeringspraktijk gereed voor de inwerkingtreding van de overige artikelen van de Ambtsinstructie tweede tranche. Met dit inwerkingtredingsbesluit treden achtereenvolgens de technische aanpassingen in artikel VII van het Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021 en de artikelen I, onderdelen A tot en met AA, CC en DD, II, onderdeel A, B, onder 1 en 2, en C tot en met M en III van de Ambtsinstructie tweede tranche op 1 juli 2022 in werking.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius


X Noot
2

Besluit van 18 september 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel BB, en artikel II, onderdeel B, onder 3, van het Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen (Stb. 2021, 46)

X Noot
3

Besluit van 24 november 2021 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen en noodzakelijke beperkte aanpassingen (Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021) (Stb. 2021, 578)

Naar boven