Wet van 22 december 2021 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 december 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma

Uitgegeven de veertiende januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

50.296.098

49.977.659

1.883.636

         

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

4.187.661

3.848.922

13.810

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.381.543

7.389.554

18.215

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

5

Werkloosheid

265.559

271.413

0

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

7

Kinderopvang

3.857.977

3.857.977

1.583.186

8

Oudedagsvoorziening

25.534

25.534

0

9

Nabestaanden

1.232

1.232

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

187.532

11

Uitvoeringskosten

664.321

665.821

0

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

         

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat kerndepartement

471.965

476.979

79.893

99

Nog onverdeeld

141.522

141.443

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 925 XV

Naar boven