Besluit van 30 november 2020, tot vaststelling van een eenmalige uitkering in december 2018 alsmede, in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020, tot vaststelling van eenmalige uitkeringen in augustus 2019 en augustus 2020 en tot wijziging van enige besluiten, alsmede wijzigingen ten behoeve van personeel dat de loonontwikkeling volgt in de sector Rijk en een aantal andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 17 september 2020, Nr. BS2020017886;

Gelet op de artikelen 12 en 12o, tweede lid, van de Wet ambtenaren defensie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 15 oktober 2020, nr. W07.20.0344/II;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 4 november 2020, nr. BS2020021067;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 FORMALISERING VAN EEN EENMALIGE UITKERING IN DECEMBER 2018 AAN HET DEFENSIEPERSONEEL

Artikel 1.1 Eenmalige uitkering 2018

 • 1. De volgende betrokkenen hebben aanspraak op een eenmalige uitkering van maximaal € 750,– in december 2018:

  • a. de militair aangesteld bij het beroepspersoneel met een lagere rang dan viceadmiraal of luitenant-generaal die op 1 december 2018 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst was alsmede de ambtenaar die op 1 december 2018 met aanspraak op bezoldiging was aangesteld in burgerlijke openbare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger doorlopend werkzaam te zijn;

  • b. de militair aangesteld bij het reservepersoneel die in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 november 2018 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst is geweest;

  • c. de ambtenaar aangesteld in burgerlijke openbare dienst die op 1 december 2018 met aanspraak op salaris in dienst was van het Ministerie van Defensie;

  • d. de gewezen militair met een lagere rang dan viceadmiraal of luitenant-generaal en de gewezen ambtenaar, die op 1 december 2018 een uitkering genoot ingevolge artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie;

  • e. de gewezen ambtenaar die op 1 december 2018 een uitkering genoot op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie;

  • f. de gewezen militair met een lagere rang dan viceadmiraal of luitenant-generaal die op 1 december 2018 een uitkering genoot op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen.

 • 2. De eenmalige uitkering 2018, bedoeld in het eerste lid, wordt toegekend ter grootte van:

  • a. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder a, € 750 maal de factor van het voor hem op 1 december 2018 voor deeltijdarbeid afwijkende salaris gedeeld door het voor hem op 1 december 2018 geldende salaris;

  • b. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder b, € 750 maal de factor aantal uren gewerkt in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 november 2018 gedeeld door 1.815;

  • c. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder c, € 750 maal de deeltijdfactor op 1 december 2018;

  • d. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder d en e, € 750 maal de deeltijdfactor op de datum van ontslag;

  • e. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder f, € 750.

 • 3. In afwijking van artikel 1, eerste lid, is de aanspraak op de eenmalige uitkering 2018 ook van toepassing op de ambtenaar genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en onder c, die op 1 december 2018 ouderschapsverlof genoot. Het ouderschapsverlof heeft geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering 2018.

 • 4. De eenmalige uitkering 2018 wordt niet gerekend tot de bezoldiging in de zin van het Inkomstenbesluit militairen noch maakt zij deel uit van de pensioengrondslag of het inkomen in de zin van de Uitkeringswet gewezen militairen dan wel de Kaderwet militaire pensioenen.

 • 5. De eenmalige uitkering 2018 maakt voor de ambtenaar aangesteld in burgerlijke openbare dienst, alsmede voor de gewezen ambtenaar, die aanspraak heeft op deze uitkering, deel uit van de pensioengrondslag.

HOOFDSTUK 2 TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE UITKERING IN AUGUSTUS 2019 EN AUGUSTUS 2020 AAN HET DEFENSIEPERSONEEL IN HET KADER VAN HET ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD 2018–2020

Artikel 2.1 Eenmalige uitkeringen 2019 en 2020

 • 1. De volgende betrokkenen hebben aanspraak op een eenmalige uitkering van maximaal € 300,– in augustus 2019 en augustus 2020:

  • a. de militair aangesteld bij het beroepspersoneel met een lagere rang dan viceadmiraal of luitenant-generaal die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst was alsmede de ambtenaar die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, met aanspraak op bezoldiging was aangesteld in burgerlijke openbare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger doorlopend werkzaam te zijn;

  • b. de militair aangesteld bij het reservepersoneel die in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 juli 2020 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst is geweest;

  • c. de ambtenaar aangesteld in burgerlijke openbare dienst die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, met aanspraak op salaris in dienst was van het Ministerie van Defensie;

  • d. de gewezen militair met een lagere rang dan viceadmiraal of luitenant-generaal en de gewezen ambtenaar, die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, een uitkering genoot ingevolge artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie;

  • e. de gewezen ambtenaar die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, een uitkering genoot op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie;

  • f. de gewezen militair met een lagere rang dan viceadmiraal of luitenant-generaal die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, een uitkering genoot op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen.

 • 2. De eenmalige uitkeringen 2019 en 2020, bedoeld in het eerste lid, worden toegekend ter grootte van:

  • a. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder a, € 300 maal de factor van het voor hem op 1 augustus 2019, respectievelijk 1 augustus 2020, voor deeltijdarbeid afwijkende salaris gedeeld door het voor hem op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020 geldende salaris;

  • b. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder b, € 300 maal de factor aantal uren gewerkt in de periode van 1 december 2018 tot en met 31 juli 2019, respectievelijk in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, gedeeld door 1.320, respectievelijk door 1.980;

  • c. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder c, € 300 maal de deeltijdfactor op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020;

  • d. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder d en e, € 300 maal de deeltijdfactor op de datum van ontslag;

  • e. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder f, € 300.

 • 3. In afwijking van artikel 1, eerste lid, is de aanspraak op de eenmalige uitkeringen 2019 en 2020 ook van toepassing op de ambtenaar genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en onder c, die op 1 augustus 2019, respectievelijk op 1 augustus 2020, ouderschapsverlof genoot. Het ouderschapsverlof heeft geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkeringen 2019 en 2020.

 • 4. De eenmalige uitkeringen 2019 en 2020 worden niet gerekend tot de bezoldiging in de zin van het Inkomstenbesluit militairen of het inkomen in de zin van de Uitkeringswet gewezen militairen dan wel de Kaderwet militaire pensioenen.

 • 5. De eenmalige uitkeringen 2019 en 2020 maken deel uit van de pensioengrondslag.

 • 6. In afwijking van het eerste lid geldt voor betrokkenen met meerdere arbeidsrelaties die daardoor onder meer dan een categorie, als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met f, vallen, dat zij per categorie aanspraak hebben op een eenmalige uitkering van maximaal € 300.

HOOFDSTUK 3 FORMALISERING VAN DE UITKERING PREMIEVRIJVAL AFTOPPINGSGRENS PENSIOENGEVEND INKOMEN VANAF 1 JANUARI 2015

Artikel 3.1

In het Inkomstenbesluit militairen wordt na artikel 15 een artikel 15a ingevoegd luidende:

15a Uitkering premievrijval aftoppingsgrens pensioengevend inkomen
 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  pensioengevend inkomen:

  de som van de inkomensbestanddelen die op grond van de pensioenregeling voor militairen die geldt tot 1 januari 2019 pensioengevend zijn voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en het daarvan afgeleide partnerpensioen en wezenpensioen;

  aftoppingsgrens:

  de aftoppingsgrens van het pensioengevend inkomen op basis van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 2. De militair heeft aanspraak op een uitkering indien zijn pensioengevend inkomen wordt afgetopt op basis van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3. De gewezen militair die een uitkering ontvangt op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen heeft aanspraak op een uitkering indien zijn pensioengevend inkomen wordt afgetopt op basis van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 4. De uitkering, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend door het werkgeversdeel van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen te vermenigvuldigen met het pensioengevend inkomen boven de aftoppingsgrens.

 • 5. De uitkering, bedoeld in het derde lid, wordt berekend door vijftig procent van het werkgeversdeel van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen te vermenigvuldigen met het pensioengevend inkomen boven de aftoppingsgrens.

 • 6. Dit artikel is niet van toepassing op militairen, en gewezen militairen, wier salarissen de ontwikkeling volgen van de sector Rijk.

Artikel 3.2

In het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt na artikel 24 een artikel 24a ingevoegd luidende:

24a Uitkering premievrijval aftoppingsgrens pensioengevend inkomen
 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  pensioengevend inkomen:

  de som van de inkomensbestanddelen, die op grond van de pensioenregeling voor burgerambtenaren, die geldt tot 1 januari 2019, pensioengevend zijn voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en het daarvan afgeleide partnerpensioen en wezenpensioen;

  aftoppingsgrens:

  de aftoppingsgrens van het pensioengevend inkomen op basis van artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964.

 • 2. De ambtenaar heeft aanspraak op een uitkering indien zijn pensioengevend inkomen wordt afgetopt op basis van artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964.

 • 3. De uitkering, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend door het werkgeversdeel van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen te vermenigvuldigen met het pensioengevend inkomen boven de aftoppingsgrens.

 • 4. Dit artikel is niet van toepassing op de ambtenaar wiens salaris de ontwikkeling volgt van de sector Rijk.

HOOFDSTUK 4 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JULI 2018

Artikel 4.1

De salarisbedragen van € 9.955,80 respectievelijk € 10.667,77, genoemd in de Tabellen A en B bij het Inkomstenbesluit militairen, behorende bij de rangen van viceadmiraal/luitenant-generaal respectievelijk luitenant-admiraal/generaal, worden vervangen door € 10.254,47 respectievelijk € 10.987,80.

HOOFDSTUK 5 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2018

Artikel 5.1 Eindejaarsuitkering

In artikel 44, eerste lid van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en in artikel 15 van het Inkomstenbesluit militairen wordt «6,4%» vervangen door «8,33%».

HOOFDSTUK 6 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 2019

Artikel 6.1

Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3b vervalt.

B

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10. Garantietoelage minimumloon
 • 1. De militair wiens salaris – in voorkomend geval verhoogd met een overbruggingstoelage – lager is dan het militair-specifiek minimumloon heeft aanspraak op een garantietoelage minimumloon ten bedrage van het verschil.

 • 2. Het militair-specifiek minimumloon is per 1 januari 2019 gelijk aan het maandbedrag van het wettelijk minimumloon bedoeld in artikel 8 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Indien de salarissen in de sector als gevolg van een algemene salarisverhoging worden verhoogd, wordt het militair-specifiek minimumloon verhoogd met het percentage van de algemene salarisverhoging. Indien het wettelijk minimumloon, bedoeld in artikel 8 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt verhoogd waardoor dit hoger is dan het militair-specifiek minimumloon, wordt het militair-specifiek minimumloon verhoogd tot het wettelijk minimumloon.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is voor de militair tijdens initiële opleiding het militair-specifiek minimumloon per 1 januari 2019 gelijk aan het wettelijk minimumjeugdloon als bedoeld in het Besluit minimumjeugdloon. Indien de salarissen in de sector Defensie als gevolg van een algemene salarisverhoging worden verhoogd, wordt het militair-specifiek minimumloon verhoogd met het percentage van de algemene salarisverhoging. Indien het wettelijk minimumjeugdloon, bedoeld in het Besluit minimumjeugdloon wordt verhoogd waardoor dit hoger is dan het militair-specifiek minimumloon, wordt het militair-specifiek minimumloon verhoogd tot het wettelijk minimumjeugdloon.

 • 4. Bij ministeriële regeling worden de bedragen vastgesteld van het militair-specifiek minimumloon, bedoeld in het tweede lid, en van het militair-specifiek minimumloon voor militairen in initiële opleiding, bedoeld in het derde lid.

C

Na artikel 11 wordt een artikel 11a ingevoegd luidende:

11a Maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de aanspraak van de militair op een toelage ter compensatie van – indien van toepassing – de hogere inhouding premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen door de invoering van de middelloonregeling militairen.

D

Na artikel 15a worden twee artikelen genummerd 15b en 15c ingevoegd luidende:

Artikel 15b Maatregel in verband met verminderd pensioenvooruitzicht
 • 1. De militair aangesteld bij het beroepspersoneel, die op 31 december 2018 en op 1 januari 2019 in werkelijke dienst was, heeft, op het moment van transitie naar de middelloonregeling militairen per 1 januari 2019 en bij de eerstvolgende twee bevorderingen, voor zover deze bevorderingen plaatsvinden vóór 1 januari 2039 en de militair op die bevorderingsmomenten vanaf 1 januari 2019 doorlopend in werkelijke dienst is geweest, aanspraak op een compensatie van – indien van toepassing – een verminderd pensioenvooruitzicht in toekomstige jaren door de invoering van de middelloonregeling militairen.

 • 2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de compensatie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15c Tijdelijke toelage loongebouw

De militair heeft in afwachting van de invoering van het nieuwe loongebouw per 1 juli 2020 van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 aanspraak op een tijdelijke toelage loongebouw, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage C of D.

E

In artikel 16 wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel i door een puntkomma, na onderdeel i een onderdeel j toegevoegd luidende:

 • j. en aanvullende compensatie voor de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

F

Artikel 23a komt te luiden:

Artikel 23a. Berekeningsgrondslag pensioenen
 • 1. Bij de berekening van de grondslag voor militair ouderdoms- en nabestaandenpensioen en pensioen ter zake van ziekten of gebreken naar de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vast te stellen regels gelden als inkomstenbestanddelen ingevolge dit besluit de in tabel 1 bij dit artikel opgenomen inkomensbestanddelen.

 • 2. Aanvullende op de inkomensbestanddelen bedoeld in het eerste lid, gelden vanaf 1 januari 2019 en uiterlijk tot de laatste dag van de maand voorafgaande aan die waarin het aan de militair verleende leeftijdsontslag ingaat, tevens ingevolge dit besluit:

  • a. als vaste inkomensbestanddelen voor 100 procent de in tabel 2 bij dit artikel opgenomen inkomensbestanddelen;

  • b. als variabele inkomensbestanddelen voor 100 procent de in tabel 3 bij dit artikel opgenomen inkomensbestanddelen;

  • c. tevens als variabele inkomstenbestanddelen ingevolge dit besluit, voor 50 procent de in tabel 4 opgenomen inkomensbestanddelen.

 • 3. Het eerste lid en het tweede lid, onderdeel a, zijn van overeenkomstige toepassing voor de gewezen militair die een uitkering ingevolge de Uitkeringswet gewezen militairen geniet en voor wie de ontslagleeftijd met ingang van 1 januari 2006 bij of krachtens artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931 is gewijzigd.

 • 4. Het eerste lid en het tweede lid, onderdeel a, zijn van overeenkomstige toepassing voor de gewezen militair die een ontslaguitkering, waaronder tevens te begrijpen een uitkering ingevolge de Uitkeringswet gewezen militairen, geniet in de zin van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde regels, met dien verstande dat onderdeel n van Tabel 1 niet als inkomensbestanddeel bij de berekening van de pensioengrondslag wordt meegenomen.

  Tabel 1.

  a. de bezoldiging;

  b. de vakantie-uitkering;

  c. de eindejaarsuitkering;

  d. de vliegtoelage;

  e. de garantievliegtoelage;

  f. de toelage Huis van Z.M. de Koning;

  g. de functioneringstoelage, indien deze voor ten minste vijf jaren onafgebroken is toegekend;

  h. de toelage officieren-arts, officieren-tandarts en officieren-apotheker, zodra deze toelage laatstelijk gedurende vijf jaren onafgebroken is genoten;

  i. de toelage officieren-medisch specialist, zodra deze toelage laatstelijk gedurende vijf jaren onafgebroken is genoten;

  j. de brevettoelage marinierskapel;

  k. een op grond van artikel 26 van dit besluit dan wel een voor 1 januari 2009 op grond van artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement toegekende schadeloosstelling, vergoeding of tegemoetkoming, voor zover deze, naar het oordeel van Onze Minister, een vast onderdeel van zijn inkomen vormt;

  l. de door Onze Minister te schatten geldswaarden per jaar van het emolument van kleermakers, schoenmakers en barbiers der zeemacht wegens werkzaamheden ten dienste van de militairen, welke schatting niet individueel geschiedt doch voor alle kleermakers, schoenmakers en barbiers naar een voor elk van deze categorieën te bepalen bedrag, berekend naar de gemiddelde inkomsten, welke door elke categorie jaarlijks uit het bedrijf wordt genoten;

  m. het emolument huisvesting Koninklijke marechaussee;

  n. de vaste vergoeding voor extra beslaglegging van de militair die zich in fase 2 of 3 bevindt, voor zover hij deze na 31 december 2001 heeft genoten;

  o. eenmalige uitkeringen aan het defensiepersoneel.

  Tabel 2.

  a. de functioneringstoelage;

  b. de toelage officieren-arts, officieren-tandarts en officieren-apotheker;

  c. de toelage officieren-medisch specialist;

  d. de vaste vergoeding voor extra beslaglegging van de militair die zich in fase 1 bevindt;

  e. de tijdelijke toelage loongebouw.

  Tabel 3.

  a. de waarnemingstoelage;

  b. de functioneringsgratificatie;

  c. de bindingspremie;

  d. de behoudpremie.

  e. de naar bij ministeriële regeling vastgestelde regels genoten toelage of vergoeding voor extra beslaglegging bedoeld in artikel 60c, onderdelen a en b, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  f. overige vergoedingen en toelagen voor zover dit bij ministeriële regeling is bepaald.

  Tabel 4.

  a. de bij ministeriële regeling vastgestelde vergoeding voor extra beslaglegging bedoeld in artikel 60c, onderdelen d en e, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  b. overige vergoedingen en toelagen voor zover dit bij ministeriële regeling is bepaald.

G.

In de bijlagen worden na tabel B een nieuwe Bijlage C en Bijlage D ingevoegd, opgenomen als Bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

HOOFDSTUK 7 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 APRIL 2019

Artikel 7.1

In artikel 5 van het Besluit personenchauffeurs defensie wordt «€ 155,63» vervangen door «€ 160,53».

Artikel 7.2

Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 43, tweede lid, wordt «€ 164,41» vervangen door «€ 169,59».

B

In artikel 44a wordt «€ 136,89» vervangen door «€ 141,20».

C

De bijlagen A, B en C worden vervangen door de bijlagen A, B en C, opgenomen als bijlagen 3, 4 en 5 bij dit besluit.

Artikel 7.3

Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel in artikel 11b, derde lid, komt te luiden:

bezoldiging

percentage

t/m € 3219,72

9,3%

van € 3219,73 t/m € 3680,73

8,8%

van € 3680,74 t/m € 4314,41

7,7%

van € 4314,42 t/m € 7161,13

6,3%

vanaf € 7161,14

4,6%

B

Artikel 14, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. het minimumbedrag per maand van de vakantie-uitkering is voor de militair:

  • a. met salarisnummer 0: € 117,80;

  • b. met salarisnummer 1: € 134,63;

  • c. met salarisnummer 2: € 151,46;

  • d. met salarisnummer 3 of hoger: € 168,29.

C

De bijlagen A en B worden vervangen door de bijlagen A en B, opgenomen als bijlagen 6 en 7 bij dit besluit.

HOOFDSTUK 8 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JULI 2019

Artikel 8.1

De salarisbedragen van € 10.254,47 respectievelijk € 10.987,80 , genoemd in de Tabellen A en B bij het Inkomstenbesluit militairen, behorende bij de rangen van viceadmiraal/luitenant-generaal respectievelijk luitenant-admiraal/generaal, worden vervangen door € 10.459,56 respectievelijk € 11.207,56.

HOOFDSTUK 9 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS 2019

Artikel 9.1

Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Vaststelling salarisschalen

De salarisschalen voor militairen zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage A.

B

Bijlage A wordt vervangen door bijlage A opgenomen als bijlage 8 bij dit besluit.

C

Bijlage B vervalt.

Artikel 9.2

Het Verplaatsingskostenbesluit defensie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 20 komt te luiden:

Artikel 20. Tegemoetkoming woon- werkverkeer bij niet dagelijks reizen

De defensieambtenaar die niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten:

 • a. viermaal per periode van vier weken, indien de plaats van tewerkstelling in Nederland, België of Duitsland en de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen;

 • b. viermaal per periode van vier weken, indien de plaats van tewerkstelling en de woning beide in Nederland zijn gelegen en hij verplicht huisvesting van rijkswege ontvangt;

 • c. eenmaal per periode van twee weken, indien de plaats van tewerkstelling en de woning beide in Europa zijn gelegen, terwijl a of b niet van toepassing is;

 • d. eenmaal per plaatsingsperiode van zes maanden, indien de plaats van tewerkstelling buiten Europa is gelegen en zijn gezin niet ter plaatse woonachtig is;

 • e. eenmaal per plaatsingsperiode van negen maanden, indien de plaats van tewerkstelling is gelegen buiten Europa en d niet van toepassing is.

B

Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21 Militairen met zelfstandige woonruimte

De militair bedoeld in artikel 20, onder d of e, die in het land van plaatsing buiten Europa zelfstandige woonruimte bewoont en dagelijks reist van die woonruimte naar de plaats van tewerkstelling, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen als bedoeld in artikel 19 en daarnaast de aanspraak als bedoeld in artikel 20, onder d of e.

C

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de punt de volgende volzin ingevoegd:

Voor de toepassing van dit lid wordt onder gezinsleden tevens verstaan de eigen, stief- of pleegkinderen van de defensieambtenaar die niet met hem samenwonen.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De defensieambtenaar kan de aanspraak, bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, overdragen aan zijn al dan niet met hem samenwonende gezinsleden tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de defensieambtenaar dan wel zijn gezinsleden.

HOOFDSTUK 10 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 2020

Artikel 10.1

Het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie wordt als volgt gewijzigd:

B

Uit de titel van Hoofdstuk 2. Aanstelling en loopbaanvorming vervallen de woorden «en loopbaanvorming».

C

Artikel 8a vervalt.

D

§ 4 Loopbaanvorming van hoofdstuk 2 Aanstelling en loopbaanvorming vervalt.

E

Hoofdstuk 3 komt te luiden:

Hoofdstuk 3. Opleidingen en loopbaanvorming
§ 1 Opleidingen
Artikel 19. Om- en bijscholingsopleidingen
 • 1. De ambtenaar kan, al dan niet op eigen aanvraag, door het hoofd defensieonderdeel worden aangewezen voor het volgen van een om- of bijscholingsopleiding teneinde de benodigde kennis en vaardigheden te behouden voor het vervullen van de huidige functie, dan wel te verkrijgen voor de vervulling van toekomstige functies. De ambtenaar wordt tijdig in de gelegenheid gesteld tot het volgen van die opleiding.

 • 2. Het hoofd defensieonderdeel kent de ambtenaar een vergoeding toe voor de aan een om- of bijscholingsopleiding verbonden noodzakelijk te zijnen laste komende kosten.

 • 3. De ambtenaar die is aangewezen voor het volgen van een om- of bijscholingsopleiding, kan daarvan door het hoofd defensieonderdeel worden ontheven indien hij niet voldoet aan de bij de opleiding gestelde eisen of indien ontheffing in het belang van de dienst of van de ambtenaar om andere redenen noodzakelijk is.

 • 4. Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Individuele opleidingsaanspraak
 • 1. De ambtenaar wordt op zijn aanvraag door Onze Minister aangewezen voor een opleiding indien de ambtenaar de beschikking heeft over een individuele opleidingsaanspraak. Over de periode van het volgen van de opleiding worden vooraf afspraken gemaakt tussen de ambtenaar, de commandant en de employabilitybegeleider.

 • 2. De kosten verbonden aan de opleiding worden vergoed tot bij ministeriele regeling vast te stellen maximum bedragen. De kosten kunnen tot vijf jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd worden vergoed met inachtneming van de hiervoor bedoelde maximumbedragen.

 • 3. Indien bij een andere te vervullen functie blijkt dat de gevolgde opleiding onderdeel uitmaakt van de functie-eisen, wordt het bedrag van de daarvoor vergoede opleidingskosten weer toegevoegd aan de bedragen, bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Wanneer de opleiding dan wel de noodzakelijke voorbereiding daarop plaatsvindt tijdens de werktijd van de ambtenaar, wordt hij door Onze Minister hiervoor vrijgesteld van arbeid. Indien zwaarwegende redenen van dienstbelang dit noodzakelijk maken, kan de vrijstelling van arbeid door Onze Minister tijdelijk worden opgeheven.

 • 5. Indien de opleiding niet kan worden afgerond voordat ontslag plaats vindt op grond van artikel 113, vijfde lid, kan de opleiding na het ontslag worden afgerond met vergoeding van de daarmee samenhangende opleidingskosten met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde maximum bedragen.

 • 6. Bij ministeriele regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van dit artikel.

Artikel 21. Studiefaciliteiten

Aan de ambtenaar die dat wenst, kunnen naar bij ministeriële regeling te stellen regels bepaalde studiefaciliteiten worden verleend, indien de ambtenaar naar het oordeel van het hoofd defensieonderdeel een studie of opleiding voor eigen rekening volgt of heeft voltooid die mede in het belang van de dienst of in het belang van de bevordering van de externe werkzekerheid is.

Artikel 22. Terugbetaling opleidingskosten

De ambtenaar die wordt aangesteld om na afloop van een opleiding voor een functie daarin te worden tewerkgesteld, kan naar bij ministeriële regeling te stellen regels, bij die aanstelling worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke (terug)betaling van de kosten van de opleiding als bedoeld in de artikelen 19 en 21 ingeval hem overeenkomstig zijn aanvraag of anders dan eervol, ontslag wordt verleend in het opleidingstijdvak dan wel binnen een in even bedoelde regels aangegeven tijdvak na afloop van de opleiding. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ambtenaar in tijdelijke dienst, wiens aanstelling voor een bepaalde tijd overeenkomstig zijn aanvraag niet wordt verlengd of overeenkomstig zijn aanvraag niet wordt gewijzigd in een aanstelling in vaste dienst.

§ 2 Loopbaanvorming
Artikel 23.

Bij ministeriele regeling worden regels gesteld omtrent loopbaanvorming in het algemeen en omtrent daarmede verband houdende bijzondere regelingen ter bepaling van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal.

Artikel 24. Duur functievervulling
 • 1. De ambtenaar, die in vaste dienst is aangesteld en is tewerkgesteld in een functie waaraan schaal 9 of hoger van bijlage A van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie is verbonden, wordt voor een periode van ten hoogste vijf jaren in een functie tewerkgesteld. Deze tewerkstelling duurt voort, tenzij na afloop van die periode op basis van een met de betrokken ambtenaar gemaakte loopbaanafspraak een andere, passende functie wordt opgedragen. In beginsel dient met de ambtenaar overeenstemming te zijn bereikt over die andere functie.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels ter uitvoering van het eerste lid worden gesteld.

Artikel 25. Functioneringsgesprek
 • 1. Aan de wijze van functievervulling van de ambtenaar en aan zijn gedrag in relatie tot zijn functie wordt ten minste een keer per jaar aandacht besteed door middel van het houden van een functioneringsgesprek.

 • 2. Aan het functioneringsgesprek wordt deelgenomen door de ambtenaar en diens functionele chef.

 • 3. Op verzoek van een van de deelnemers aan het functioneringsgesprek en met instemming van beide deelnemers kunnen een of meer andere personen aan het gesprek deelnemen.

 • 4. Het functioneringsgesprek is ten minste gericht op de navolgende onderdelen:

  • a. het functioneren van de ambtenaar in de omgeving waarin hij zijn functie vervult, alsmede de functionele relatie tussen de ambtenaar en de functionele chef met betrekking tot de functie-uitoefening van de ambtenaar over de achterliggende periode. Hierbij komen in elk geval de volgende aspecten aan de orde:

   • 1°. de verhouding tussen de getoonde kennis en de vaardigheden en de gestelde functie-eisen;

   • de vorderingen en de gedragingen;

   • 3°. de toetsing of en in hoeverre is voldaan aan eerder gemaakte afspraken;

   • 4°. integriteit.

  • b. afspraken en aandachtspunten met betrekking tot de toekomstige functievervulling;

  • c. de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de mogelijke loopbaanwensen van de ambtenaar en de algemene loopbaanpatronen;

  • d. indien de ambtenaar de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt: de relatie tussen leeftijd en belastbaarheid en functievervulling.

 • 5. De functionele chef legt een samenvatting van de inhoud van het gesprek alsmede de gemaakte afspraken en besproken aandachtspunten in het functioneringsgesprekformulier vast. Het formulier wordt voor een correcte weergave daarvan door de functionele chef en de ambtenaar ondertekend. De functionele chef verstrekt de ambtenaar een afschrift van het functioneringsgesprekformulier. De afspraken en aandachtspunten worden opgelegd in het personeelsdossier van de betrokkene.

 • 6. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van het houden van functioneringsgesprekken en het functioneringsgesprekformulier, waarin ten minste de in het vierde lid genoemde onderdelen zijn opgenomen.

Artikel 26. Loopbaangesprek
 • 1. Op verzoek van de ambtenaar voert de employabilitybegeleider een loopbaangesprek met de ambtenaar.

 • 2. In het loopbaangesprek wordt ten minste aandacht besteed aan:

  • a. de ontwikkelpunten inzake kennis, ervaring en competenties, gericht op het vervolg van de loopbaan binnen of buiten het ministerie van Defensie;

  • b. de opleidingswensen van de ambtenaar;

  • c. de kansen en mogelijkheden ten aanzien van het vervolg van de loopbaan binnen of buiten het ministerie van Defensie.

 • 3. Afspraken die in het loopbaangesprek worden gemaakt, zijn bindend en worden vastgelegd in het bij ministeriële regeling vast te stellen persoonlijk ontwikkelplanformulier.

 • 4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van het houden van loopbaangesprekken en het vaststellen van de afspraken in het persoonlijk ontwikkelplanformulier.

Artikel 27. Beoordeling
 • 1. Indien de commandant of de ambtenaar dit wenselijk vindt, wordt een beoordeling opgemaakt. De ambtenaar dient daartoe een aanvraag in bij de commandant.

 • 2. Onze Minister kan opdracht geven tot het opmaken van een beoordeling.

 • 3. De ambtenaar wordt beoordeeld omtrent de wijze waarop hij zijn functie heeft vervuld en omtrent zijn gedrag in relatie tot die functie, gedurende het beoordelingstijdvak. De beoordeling is gebaseerd op concrete handelingen, resultaten en gedragingen van de te beoordelen ambtenaar.

 • 4. Bij het opmaken van een beoordeling kan een toekomstverwachting worden opgemaakt.

 • 5. Het beoordelingstijdvak omvat een periode van ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaren. Per kalenderjaar kan maximaal één beoordeling worden opgemaakt.

 • 6. De beoordeling wordt opgemaakt door een eerste en in beginsel een tweede beoordelaar. Als eerste beoordelaar treedt op de functionele chef van de ambtenaar. De tweede beoordelaar is de commandant dan wel een door de commandant aangewezen functionaris. In geval de commandant is opgetreden als eerste beoordelaar, treedt in beginsel als tweede beoordelaar op de functionele chef van de commandant.

 • 7. Gelet op de vereiste deskundigheid kan bij het uitbrengen van een beoordeling een personeelsbeoordelingsadviseur aan de beoordelaar worden toegevoegd.

 • 8. Na het opmaken van de beoordeling van de ambtenaar:

  • a. wordt met de ambtenaar zijn beoordeling besproken;

  • b. krijgt de ambtenaar een afschrift van zijn beoordeling uitgereikt;

  • c. krijgt hij de gelegenheid zijn bedenkingen tegen de omtrent hem opgemaakte beoordeling binnen twee weken schriftelijk bij de tweede beoordelaar kenbaar te maken, tenzij er geen tweede beoordelaar is; indien er geen tweede beoordelaar is, worden de bedenkingen kenbaar gemaakt bij de eerste beoordelaar.

 • 9. Nadat de beoordeling door de tweede beoordelaar is vastgesteld, wordt aan de ambtenaar een afschrift verstrekt. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing indien er sprake is van één beoordelaar.

 • 10. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van het opmaken en vaststellen van beoordelingen alsmede het beoordelingsformulier volgens welke de ambtenaar wordt beoordeeld.

F

De artikelen 86, 90, 90a, 94 en 94a vervallen.

G

In artikel 164 wordt de zinsnede «86 en 94» vervangen door: «19 en 22».

Artikel 10.2

Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd

1. De tekst van tabel 4 bij artikel 23a komt als volgt te luiden:

 • a. de bij ministeriële regeling vastgestelde vergoeding voor extra beslaglegging bedoeld in artikel 60c, onderdelen d en e, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

 • b. de bij ministeriële regeling vastgestelde vergoeding voor ondervonden extra werkdruk die een gevolg is van de inzet;

 • c. overige vergoedingen en toelagen voor zover dit bij ministeriële regeling is bepaald.

2. De salarisbedragen van € 10.459,56 respectievelijk € 11.207,56, genoemd in de Tabel A bij het Inkomstenbesluit militairen, behorende bij de rangen van viceadmiraal/luitenant-generaal respectievelijk luitenant-admiraal/generaal, worden vervangen door € 10.668,75 respectievelijk € 11.431,71.

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN MET INGANG VAN 1 JULI 2020

Artikel 11.1

Na Artikel 87d van het Algemeen militair ambtenarenreglement wordt een nieuw artikel 87e ingevoegd dat komt te luiden:

Artikel 87e Aanvullend geboorteverlof

Wanneer aan de militair door de commandant aanvullend geboorteverlof als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet arbeid en zorg wordt verleend, behoudt hij over de periode van het aanvullend geboorteverlof dat ten hoogste vijf gehele weken bedraagt gebaseerd op de voor de militair geldende arbeidsduur per week, 75% van zijn bezoldiging.

Artikel 11.2

In artikel 5 van het Besluit personenchauffeurs defensie wordt «€ 160,53» vervangen door «€ 165,59».

Artikel 11.3

Na artikel 46e van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie wordt een artikel ingevoegd dat komt te luiden:

Artikel 46f Aanvullend geboorteverlof

Wanneer aan de ambtenaar door de commandant aanvullend geboorteverlof als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet arbeid en zorg wordt verleend, behoudt hij over de periode van het aanvullend geboorteverlof dat ten hoogste vijf gehele weken bedraagt gebaseerd op de voor de ambtenaar geldende arbeidsduur per week, 75% van zijn bezoldiging.

Artikel 11.4

Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 43, tweede lid, wordt «€ 169,59» vervangen door «€ 174,93».

B

In artikel 44a wordt «€ 141,20» vervangen door «€ 145,65».

C

De bijlagen A, B en C worden vervangen door de bijlagen A, B en C, opgenomen als bijlagen 9, 10 en 11 bij dit besluit.

Artikel 11.5

Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel in artikel 11b, derde lid, komt te luiden:

bezoldiging

percentage

t/m € 3321,14

9,30%

van € 3321,15 t/m € 3796,67

8,80%

van € 3796,68 t/m € 4450,31

7,70%

van € 4450,32 t/m € 7386,71

6,30%

vanaf € 7386,72

4,60%

B

Artikel 14, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. het minimumbedrag per maand van de vakantie-uitkering is voor de militair:

  • a. met salarisnummer 0: € 121,51;

  • b. met salarisnummer 1: € 138,87;

  • c. met salarisnummer 2: € 156,23;

  • d. met salarisnummer 3 of hoger: € 173,59.

C

De bijlage A wordt vervangen door de bijlage A, opgenomen als bijlage 12 bij dit besluit.

HOOFDSTUK 12 OVERIGE WIJZIGINGEN

Artikel 12.1

1. Artikel 7 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie vervalt te rekenen van 1 januari 2015.

Artikel 12.2

Artikel 2, zesde lid, van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen komt te luiden:

 • 6. Tot de buitengewone omstandigheden in de zin van het vijfde lid worden mede gerekend:

  • a. het onder oorlogsnabootsende omstandigheden in praktijk brengen van theoretisch onderwezen bekwaamheden teneinde aldus de bedrevenheid in het uitvoeren van oorlogstaken te verwerven, op te voeren of te onderhouden, voor zover sprake is van een verhoogd risico;

  • b. afzonderlijk door Onze Minister te bepalen gevallen die bijzonder van aard zijn en waarbij een verhoogd risico aanwezig is;

  een en ander voor zover de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid geheel of gedeeltelijk buiten werking zijn gesteld.

 • 7. Tot de buitengewone omstandigheden in de zin van het vijfde lid worden eveneens de gevaarzettende situaties gerekend die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van zijn taak waaraan de militair zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken.

HOOFDSTUK 13 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13.1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • a. Hoofdstuk 3 terugwerkt tot en met 1 januari 2015;

 • b. Hoofdstuk 4 terugwerkt tot en met 1 juli 2018;

 • c. Hoofdstuk 5 terugwerkt tot en met 1 oktober 2018;

 • d. Hoofdstuk 6 terugwerkt tot en met 1 januari 2019;

 • e. Hoofdstuk 7 terugwerkt tot en met 1 april 2019;

 • f. Hoofdstuk 8 terugwerkt tot en met 1 juli 2019;

 • g. Hoofdstuk 9 terugwerkt tot en met 1 augustus 2019;

 • h. Hoofdstuk 10 terugwerkt tot en met 1 januari 2020;

 • i. Hoofdstuk 11 terugwerkt tot en met 1 juli 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Uitgegeven de elfde februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage C behorende bij artikel 6.1 onder C

Bijlage C (IBM, artikel 15c)

Tijdelijke toelage loongebouw voor de militairen van de Koninklijke marine met ingang van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2020

salarisnummer

matr3

matr2

matr1

kpl

sgt

smjr

aoo

ltz3

ltz2

ltz2oc

ltz1

kltz

ktz

cdr

sbn

vadm

ltadm

0

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

                       

1

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

                       

2

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

                       

3

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

                   

4

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

                   

5

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

                   

6

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

7

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

8

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

9

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

10

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

11

20,00

40,00

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

12

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

               

13

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

60,00

             

14

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

60,00

             

15

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

40,00

70,00

70,00

60,00

             

16

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

40,00

,,

60,00

60,00

             

17

,,

,,

70,00

60,00

50,00

40,00

40,00

,,

50,00

60,00

             

18

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

40,00

,,

40,00

60,00

50,00

           

19

,,

,,

70,00

,,

50,00

40,00

40,00

,,

30,00

60,00

50,00

           

20

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

40,00

,,

20,00

60,00

50,00

0,00

         

21

,,

,,

70,00

,,

50,00

40,00

40,00

,,

10,00

60,00

50,00

0,00

         

22

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

40,00

,,

0,00

60,00

50,00

0,00

         

23

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

40,00

,,

,,

30,00

50,00

0,00

         

24

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

40,00

,,

,,

0,00

50,00

0,00

         

25

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

         

26

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

         

27

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

         

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

29

,,

,,

70,00

,,

,,

,,

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

25,00

0,00

0,00

       

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

   

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

   

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

   

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

   

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Bijlage D behorende bij artikel 6.1 onder G

Bijlage D (IBM, artikel 15c)

Tijdelijke toelage loongebouw voor de militairen van de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marechaussee van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2020

salarisnummer

sld3

mar4

sld2

mar3

sld1

mar2

kpl/kpl1

mar1

sgt

sgt1

sm

aoo

tlnt

elnt

kap

maj

lkol

kol

bgen

genm

lgen

gen

0

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

 

50,00

40,00

                   

1

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

 

50,00

40,00

                   

2

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

 

50,00

40,00

                   

3

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

                   

4

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

                   

5

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

                   

6

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

7

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

8

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

9

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

10

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

11

20,00

40,00

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

12

,,

,,

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

               

13

,,

,,

60,00

60,00

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

60,00

             

14

,,

,,

,,

,,

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

60,00

             

15

,,

,,

,,

,,

70,00

60,00

60,00

50,00

40,00

70,00

70,00

60,00

             

16

,,

,,

,,

,,

,,

60,00

60,00

50,00

40,00

,,

60,00

60,00

             

17

,,

,,

,,

,,

,,

60,00

60,00

50,00

40,00

,,

50,00

60,00

             

18

,,

,,

,,

,,

,,

60,00

60,00

50,00

40,00

,,

40,00

60,00

             

19

,,

,,

,,

,,

,,

60,00

60,00

50,00

40,00

,,

30,00

60,00

50,00

           

20

,,

,,

,,

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

,,

20,00

60,00

50,00

0,00

         

21

,,

,,

,,

,,

70,00

,,

60,00

50,00

40,00

,,

10,00

60,00

50,00

0,00

         

22

,,

,,

,,

,,

,,

,,

60,00

50,00

40,00

,,

0,00

60,00

50,00

0,00

         

23

,,

,,

,,

,,

70,00

,,

,,

50,00

40,00

,,

,,

30,00

50,00

0,00

         

24

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

,,

,,

0,00

50,00

0,00

         

25

,,

,,

,,

,,

70,00

,,

,,

50,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

         

26

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

         

27

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

         

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50,00

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

29

,,

,,

,,

,,

70,00

,,

,,

,,

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

40,00

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

50,00

0,00

0,00

       

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

25,00

0,00

0,00

       

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

   

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

   

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

   

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

   

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Bijlage 3 behorende bij artikel 7.2 onder C

Bijlage A (IBBAD, artikel 8, tweede lid)

Bedragen met ingang van 1 april 2019

Nr.

Salaris

                               

Nr.

SCHAAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1.535,22

0

                             

1

2

1.610,51

0

                           

2

3

1.724,93

1

0

                         

3

4

1.762,90

1

1

0

                       

4

5

1.798,48

2

1

                       

5

6

1.831,75

3

2

2

0

                     

6

7

1.870,87

4

2

                     

7

8

1.911,14

5

3

3

1

                     

8

9

1.963,10

6

4

3

0

                   

9

10

2.023,22

7

5

4

2

1

                   

10

11

2.095,04

 

6

5

4

                   

11

12

2.165,05

 

7

6

5

3

2

                   

12

13

2.232,19

 

8

7

6

4

0

                 

13

14

2.298,76

   

8

7

5

3

1

                 

14

15

2.362,94

   

9

8

6

4

                 

15

16

2.427,75

   

10

9

7

5

2

                 

16

17

2.490,77

     

10

8

6

                 

17

18

2.553,23

     

11

9

7

3

0

               

18

19

2.619,21

       

10

8

4

               

19

20

2.682,82

       

11

9

5

1

 

0

           

20

21

2.744,14

         

10

6

 

           

21

22

2.810,66

         

11

7

2

0

1

           

22

23

2.877,81

           

8

           

23

24

2.947,83

           

9

3

1

2

           

24

25

3.026,63

           

10

4

           

25

26

3.100,20

           

11

5

2

3

           

26

27

3.162,65

             

6

           

27

28

3.231,56

             

7

3

4

           

28

29

3.302,14

             

8

           

29

30

3.368,14

             

9

4

5

           

30

31

3.428,25

             

10

           

31

32

3.489,57

               

5

6

           

32

34

3.613,31

               

6

7

0

         

34

36

3.752,24

               

7

8

1

         

36

38

3.879,46

               

8

9

2

         

38

40

4.002,07

                 

10

3

         

40

42

4.121,15

                 

11

4

         

42

44

4.253,66

                 

12

5

         

44

46

4.389,67

                   

6

0

       

46

48

4.516,90

                   

7

1

       

48

50

4.644,75

                   

8

2

       

50

52

4.772,60

                   

9

3

       

52

54

4.895,76

                   

10

4

       

54

55

4.961,74

                   

11

       

55

56

5.025,92

                     

5

0

     

56

58

5.153,78

                     

6

1

     

58

60

5.276,92

                     

7

2

0

   

60

62

5.405,35

                     

8

3

1

   

62

64

5.565,30

                     

9

4

2

   

64

65

5.643,52

                     

10

   

65

66

5.724,07

                       

5

3

0

 

66

68

5.884,62

                       

6

4

1

 

68

70

6.045,14

                       

7

5

2

 

70

71

6.122,18

                       

8

 

71

72

6.204,50

                       

9

6

3

0

72

73

6.289,12

                       

10

73

74

6.373,78

                         

7

4

1

74

76

6.547,71

                         

8

5

2

76

78

6.726,35

                         

9

6

3

78

80

6.940,58

                         

10

7

4

80

82

7.161,81

                           

8

5

82

84

7.390,06

                           

9

6

84

86

7.625,87

                           

10

7

86

88

7.869,29

                             

8

88

90

8.120,30

                             

9

90

91

8.263,90

                             

10

91

Leeftijd

Sch1

Sch2

Sch3

Sch4

Sch5

J19

1.036,11

1.074,65

1.207,45

1.234,03

1.282,23

J20

1.189,64

1.228,17

1.379,94

1.410,32

1.465,40

J21

1.343,18

1.381,70

1.552,44

1.586,61

1.648,58

Bijlage 4 behorende bij artikel 7. onder C

Bijlage B (IBBAD, artikel 13, zesde lid)

Maandsalaris burgertandartsen

Bedragen met ingang van 1 april 2019

Aantal punten per jaar:

 

van

t/m

maandsalaris

 

11.818,0

4.494,92

11.818,1

13.167,0

4.677,67

13.167,1

14.516,0

4.933,33

14.516,1

15.884,0

5.217,83

15.884,1

17.233,0

5.498,92

17.233,1

18.582,0

5.774,42

18.582,1

19.931,0

5.985,08

19.931,1

21.280,0

6.201,92

21.280,1

22.629,0

6.399,25

22.629,1

23.978,0

6.610,25

23.978,1

25.327,0

6.732,17

25.327,1

26.599,9

6.821,67

26.600,0

en meer

6.862,42

Bijlage 5 behorende bij artikel 7. onder C

Bijlage C (IBBAD, artikel 14, eerste lid)

Jaarsalaris burgertandartsen

Bedragen met ingang van 1 april 2019

aantal punten per jaar

jaarsalaris

aantal punten per jaar

jaarsalaris

aantal punten per jaar

jaarsalaris

aantal punten per jaar

jaarsalaris

aantal punten per jaar

jaarsalaris

11.818

53.939

               

11.913

54.164

14.858

61.755

17.822

69.134

20.767

74.723

23.731

80.051

11.989

54.381

14.953

61.971

17.898

69.293

20.862

74.883

23.807

80.116

12.084

54.596

15.029

62.185

17.993

69.386

20.938

75.042

23.902

80.185

12.160

54.818

15.124

62.399

18.069

69.548

21.033

75.198

23.978

80.247

12.236

55.038

15.200

62.614

18.164

69.713

21.109

75.209

24.073

80.320

12.331

55.253

15.276

62.828

18.240

69.875

21.204

75.368

24.149

80.387

12.407

55.475

15.371

63.043

18.316

70.039

21.280

75.524

24.244

80.452

12.502

55.695

15.447

63.260

18.411

70.199

21.356

75.684

24.320

80.520

12.578

55.920

15.542

63.472

18.487

70.362

21.451

75.839

24.396

80.583

12.673

56.132

15.618

63.690

18.582

70.526

21.527

75.996

24.491

80.651

12.749

56.352

15.713

63.905

18.658

70.684

21.622

76.157

24.567

80.719

12.844

56.575

15.789

64.054

18.753

70.849

21.698

76.314

24.662

80.786

12.920

56.789

15.884

64.270

18.829

71.012

21.793

76.472

24.738

80.855

12.996

57.009

15.960

64.483

18.924

71.173

21.869

76.633

24.833

80.920

13.091

57.229

16.036

64.701

19.000

71.335

21.964

76.791

24.909

80.985

13.167

57.446

16.131

64.913

19.076

71.500

22.040

76.948

25.004

81.051

13.262

57.662

16.207

65.128

19.171

71.662

22.116

77.107

25.080

81.122

13.338

57.889

16.302

65.342

19.247

71.821

22.211

77.263

25.156

81.190

13.433

58.103

16.378

65.560

19.342

71.986

22.287

77.425

25.251

81.257

13.509

58.321

16.473

65.775

19.418

72.149

22.382

77.582

25.327

81.324

13.604

58.543

16.549

65.987

19.513

72.311

22.458

77.742

25.422

81.388

13.680

58.760

16.644

66.202

19.589

72.473

22.553

77.899

25.498

81.460

13.756

58.980

16.720

66.419

19.684

72.637

22.629

78.059

25.593

81.524

13.851

59.200

16.796

66.633

19.760

72.800

22.724

78.218

25.669

81.591

13.927

59.360

16.891

66.847

19.836

72.959

22.800

78.370

25.764

81.657

14.022

59.576

16.967

67.065

19.931

73.126

22.876

78.529

25.840

81.723

14.098

59.799

17.062

67.279

20.007

73.284

22.971

78.690

25.916

81.793

14193

60.018

17.138

67.492

20.102

73.446

23.047

78.847

26.011

81.860

14.269

60.232

17.233

67.707

20.178

73.609

23.142

79.003

26.106

81.928

14.364

60.453

17.309

67.922

20.273

73.773

23.218

79.162

26.182

81.992

14.440

60.671

17.404

68.138

20.349

73.934

23.313

79.323

26.258

82.063

14.516

60.888

17.480

68.354

20.444

74.098

23.389

79.481

26.353

82.126

14.611

61.111

17.556

68.566

20.520

74.257

23.484

79.639

26.429

82.193

14.687

61.331

17.651

68.781

20.596

74.423

23.560

79.796

26.524

82.263

14.782

61.541

17.727

68.966

20.691

74.564

23.636

79.981

26.600

82.349

Bijlage 6 behorende bij artikel 7.3 onder C

Bijlage A (IBM, artikel 4)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke marine met ingang van 1 april 2019

salarisnummer

matr3

matr2

matr1

kpl

sgt

smjr

aoo

ltz3

ltz2

ltz2oc

ltz1

kltz

ktz

cdr

sbn

vadm1

ltadm1

0

1.019,39

1.062,23

1.464,20

1.498,39

1.544,70

                       

1

1.143,92

1.192,56

1.673,28

1.712,07

1.765,37

                       

2

1.284,07

1.337,94

1.882,36

1.926,39

1.986,03

                       

3

1.439,86

1.500,67

2.091,44

2.140,11

2.206,74

2.303,45

2.391,49

                   

4

1.556,86

1.627,50

2.166,76

2.192,25

2.257,12

2.347,47

2.434,94

                   

5

1.789,12

1.840,65

2.205,57

2.246,11

2.303,45

2.394,38

2.478,39

                   

6

1.809,39

1.868,48

2.248,39

2.285,48

2.347,47

2.438,38

2.489,34

2.545,53

2.662,56

               

7

1.830,82

1.897,41

2.280,85

2.325,47

2.394,38

2.481,85

2.533,38

2.668,34

2.785,35

               

8

1.852,27

1.926,39

2.312,13

2.363,67

2.438,38

2.521,22

2.579,13

2.791,71

2.907,54

               

9

1.873,69

1.954,77

2.343,39

2.404,23

2.481,85

2.564,67

2.624,88

2.880,88

3.008,92

               

10

1.895,12

1.984,32

2.375,86

2.441,29

2.521,22

2.609,83

2.669,49

2.977,63

3.103,89

               

11

1.916,56

2.013,82

2.408,83

2.478,39

2.564,67

2.656,18

2.716,40

3.076,08

3.193,68

               

12

,,

,,

,,

2.517,73

2.609,83

2.696,70

2.762,15

3.160,64

3.288,06

               

13

,,

,,

,,

2.554,80

2.656,18

2.736,68

2.809,05

3.253,90

3.374,37

3.582,88

             

14

,,

,,

,,

2.595,35

2.696,70

2.762,15

2.855,42

3.341,93

3.453,15

3.666,84

             

15

,,

,,

,,

2.634,75

2.736,68

2.807,91

2.902,32

3.420,11

3.537,13

3.754,32

             

16

,,

,,

,,

2.672,98

2.780,71

2.853,10

2.953,30

,,

3.603,73

3.815,12

             

17

,,

,,

2.460,41

2.716,40

2.823,56

2.898,86

3.004,26

,,

3.667,45

3.870,73

             

18

,,

,,

,,

,,

2.865,83

2.949,24

3.054,66

,,

3.734,05

3.925,73

4.155,69

           

19

,,

,,

2.511,36

,,

2.910,44

3.001,95

3.098,10

,,

3.793,11

3.986,58

4.288,89

           

20

,,

,,

,,

,,

2.959,05

3.048,87

3.140,94

,,

3.886,38

4.042,76

4.419,81

4.543,18

         

21

,,

,,

2563,51

,,

3.001,95

3.094,05

3.187,88

,,

3.969,21

4.129,63

4.546,06

4.702,45

         

22

,,

,,

,,

,,

3.048,87

3.138,64

3.233,63

,,

4.058,40

4.225,78

4.672,92

4.824,09

         

23

,,

,,

,,

,,

3.094,05

3.185,55

3.279,96

,,

,,

4.317,87

4.793,96

4.953,25

         

24

,,

,,

,,

,,

,,

3.233,05

3.324,58

,,

,,

4.408,82

4.921,96

5.080,10

         

25

,,

,,

,,

,,

,,

3.279,96

3.366,25

,,

,,

,,

5.047,66

5.202,30

         

26

,,

,,

,,

,,

,,

3.325,73

3.429,96

,,

,,

,,

5.168,12

5.329,13

         

27

,,

,,

,,

,,

,,

3.368,57

3.494,84

,,

,,

,,

5.276,43

5.455,41

         

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.561,44

,,

,,

,,

5.384,74

5.582,24

5.700,38

       

29

,,

,,

2.616,21

,,

,,

,,

3.628,63

,,

,,

,,

5.492,48

5.707,35

6.008,53

       

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.695,21

,,

,,

,,

5.599,05

5.833,61

6.151,59

       

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.649,42

5.959,90

6.295,23

       

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.699,25

6.052,53

6.429,61

       

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.837,66

6.167,80

6.640,40

6.869,79

7.888,57

   

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.279,61

6.854,17

7.205,16

8.107,52

   

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.434,22

7.142,00

7.681,23

8.499,63

   

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.670,57

7.439,72

7.915,79

8.899,85

   

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

7.744,91

8.353,12

9.308,18

   

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.054,24

8.802,53

9.728,07

10.254,47

10.987,8

X Noot
1

de salarisbedragen van vadm en ltadm volgen de salarisontwikkeling in de sector Rijk

Bijlage 7 behorende bij artikel 7.3 onder C

Bijlage B (IBM, artikel 4)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marechaussee

salarisnummer

sld3

mar4

sld2

mar3

sld1

mar2

kpl/kpl1

mar1

sgt

sgt1

sm

aoo

tlnt

elnt

kap

maj

lkol

kol

bgen

genm

lgen1

gen1

0

1.019,39

1.062,23

1.301,44

1.301,44

1.377,89

1.457,24

 

1.515,16

1.573,10

                   

1

1.143,92

1.192,56

1.487,35

1.487,35

1.574,81

1.665,17

 

1.731,20

1.797,80

                   

2

1.284,07

1.337,94

1.672,70

1.672,70

1.771,74

1.873,69

 

1.947,84

2.022,53

                   

3

1.439,86

1.500,67

1.858,63

1.858,63

1.968,68

2.081,61

2.110,56

2.164,46

2.247,27

                   

4

1.556,86

1.627,50

1.906,12

1.906,12

2.027,17

2.148,19

2.178,92

2.247,27

2.337,64

                   

5

1.789,12

1.840,65

1.955,34

1.955,34

2.062,50

2.214,84

2.247,27

2.303,45

2.374,68

                   

6

1.809,39

1.868,48

2.007,47

2.007,47

2.097,26

2.248,39

2.303,45

2.374,68

2.408,83

2.500,94

2.584,37

               

7

1.830,82

1.897,41

2.046,87

2.046,87

2.130,27

2.280,85

2.337,64

2.408,83

2.445,92

2.628,38

2.712,93

               

8

1.852,27

1.926,39

2.086,24

2.086,24

2.165,61

2.313,87

2.374,68

2.445,92

2.481,85

2.752,90

2.843,27

               

9

1.873,69

1.954,77

2.123,89

2.123,89

2.197,45

2.346,30

2.408,83

2.481,85

2.595,35

2.843,27

2.933,04

               

10

1.895,12

1.984,32

2.163,27

2.163,27

2.234,53

2.379,89

2.445,92

2.520,09

2.634,75

2.933,04

3.034,37

               

11

1.916,56

2.013,82

2.199,79

2.199,79

2.267,54

2.411,15

2.481,85

2.555,96

2.672,98

3.034,37

3.123,58

               

12

,,

,,

2.241,49

2.241,49

2.298,82

2.441,29

2.520,09

2.595,35

2.716,40

3.123,58

3.213,34

               

13

,,

,,

2.277,37

2.277,37

2.330,67

2.478,39

2.555,96

2.634,75

2.758,66

3.213,34

3.304,87

3.494,27

             

14

,,

,,

,,

,,

2.361,94

2.517,73

2.595,35

2.672,98

2.802,68

3.304,87

3.387,70

3.568,97

             

15

,,

,,

,,

,,

2.394,38

2.554,80

2.634,75

2.716,40

2.846,73

3.387,70

3.462,41

3.644,86

             

16

,,

,,

,,

,,

,,

2.595,35

2.672,98

2.758,66

2.890,75

,,

3.542,91

3.723,05

             

17

,,

,,

,,

,,

,,

2.634,75

2.716,40

2.802,68

2.935,34

,,

3.621,10

3.796,03

             

18

,,

,,

,,

,,

,,

2.672,98

2.758,66

2.846,73

2.991,53

,,

3.701,61

3.867,82

             

19

,,

,,

,,

,,

,,

2.716,40

2.802,68

2.890,75

3.035,54

,,

3.778,66

3.937,34

4.159,77

           

20

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.846,73

2.935,34

3.082,46

,,

3.849,90

4.006,84

4.291,81

4.464,39

         

21

,,

,,

,,

,,

2.445,92

,,

2.890,75

2.991,53

3.121,87

,,

3.911,30

4.083,30

4.421,58

4.588,93

         

22

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.935,34

3.035,54

3.164,13

,,

3.986,58

4.158,62

4.547,24

4.715,77

         

23

,,

,,

,,

,,

2.496,90

,,

,,

3.082,46

3.208,14

,,

,,

4.241,44

4.674,64

4.837,40

         

24

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.121,87

3.255,07

,,

,,

4.320,18

4.797,44

4.966,58

         

25

,,

,,

,,

,,

2.549,01

,,

,,

3.164,13

3.298,49

,,

,,

,,

4.927,17

5.093,39

         

26

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.208,14

3.368,57

,,

,,

,,

5.054,60

5.215,61

         

27

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.255,07

3.434,62

,,

,,

,,

5.177,40

5.342,47

         

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.298,49

3.501,21

,,

,,

,,

5.305,40

5.468,72

5.609,46

       

29

,,

,,

,,

,,

2.601,74

,,

,,

,,

3.570,13

,,

,,

,,

5.405,59

5.615,84

5.939,61

       

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.637,89

,,

,,

,,

5.583,98

5.764,68

6.101,20

       

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.649,42

5.912,95

6.262,22

       

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5699,25

6.052,53

6.429,61

       

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5837,66

6.167,80

6.640,40

6.869,79

7.888,57

   

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.279,61

6.854,17

7.205,16

8.107,52

   

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.434,22

7.142,00

7.681,23

8.499,63

   

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.670,57

7.439,72

7.915,79

8.899,85

   

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

7.744,91

8.353,12

9.308,18

   

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.054,24

8.802,53

9.728,07

10.254,47

10.987,80

X Noot
1

de salarisbedragen van lgen en gen volgen de salarisontwikkeling in de sector Rijk

Bijlage 8 behorende bij artikel 9.1 onder B

Bijlage A (IBM, artikel 4)

Salarisschalen voor militairen met ingang van 1 augustus 2019

salarisnummer

matr3

sld3

mar4

matr2

sld2

mar3

sld1

mar2

matr1

kpl/kpl1

mar1

kpl

sgt

sgt

sgt1

sm

smjr

aoo

aoo

overigen

KM

overigen

KM

overigen

KM

overigen

overigen

KM

overigen

KM

0

1.019,39

1.062,23

1.301,44

1.464,20

1.377,89

1.498,39

1.457,24

1.544,70

 

1.515,16

 

1.573,10

 

1

1.143,92

1.192,56

1.487,35

1.673,28

1.574,81

1.712,07

1.665,17

1.765,37

 

1.731,20

 

1.797,80

 

2

1.284,07

1.337,94

1.672,70

1.882,36

1.771,74

1.926,39

1.873,69

1.986,03

 

1.947,84

 

2.022,53

 

3

1.439,86

1.500,67

1.858,63

2.091,44

1.968,68

2.140,11

2.081,61

2.206,74

2.110,56

2.164,46

2.303,45

2.247,27

2.391,49

4

1.556,86

1.627,50

1.906,12

2.166,76

2.027,17

2.192,25

2.148,19

2.257,12

2.178,92

2.247,27

2.347,47

2.337,64

2.434,94

5

1.789,12

1.840,65

1.955,34

2.205,57

2.062,50

2.246,11

2.214,84

2.303,45

2.247,27

2.303,45

2.394,38

2.374,68

2.478,39

6

1.809,39

1.868,48

2.007,47

2.248,39

2.097,26

2.285,48

2.248,39

2.347,47

2.303,45

2.374,68

2.438,38

2.408,83

2.489,34

7

1.830,82

1.897,41

2.046,87

2.280,85

2.130,27

2.325,47

2.280,85

2.394,38

2.337,64

2.408,83

2.481,85

2.445,92

2.533,38

8

1.852,27

1.926,39

2.086,24

2.312,13

2.165,61

2.363,67

2.313,87

2.438,38

2.374,68

2.445,92

2.521,22

2.481,85

2.579,13

9

1.873,69

1.954,77

2.123,89

2.343,39

2.197,45

2.404,23

2.346,30

2.481,85

2.408,83

2.481,85

2.564,67

2.595,35

2.624,88

10

1.895,12

1.984,32

2.163,27

2.375,86

2.234,53

2.441,29

2.379,89

2.521,22

2.445,92

2.520,09

2.609,83

2.634,75

2.669,49

11

1.916,56

2.013,82

2.199,79

2.408,83

2.267,54

2.478,39

2.411,15

2.564,67

2.481,85

2.555,96

2.656,18

2.672,98

2.716,40

12

,,

,,

2.241,49

,,

2.298,82

2.517,73

2.441,29

2.609,83

2.520,09

2.595,35

2.696,70

2.716,40

2.762,15

13

,,

,,

2.277,37

,,

2.330,67

2.554,80

2.478,39

2.656,18

2.555,96

2.634,75

2.736,68

2.758,66

2.809,05

14

,,

,,

,,

,,

2.361,94

2.595,35

2.517,73

2.696,70

2.595,35

2.672,98

2.762,15

2.802,68

2.855,42

15

,,

,,

,,

,,

2.394,38

2.634,75

2.554,80

2.736,68

2.634,75

2.716,40

2.807,91

2.846,73

2.902,32

16

,,

,,

,,

,,

,,

2.672,98

2.595,35

2.780,71

2.672,98

2.758,66

2.853,10

2.890,75

2.953,30

17

,,

,,

,,

2.460,41

,,

2.716,40

2.634,75

2.823,56

2.716,40

2.802,68

2.898,86

2.935,34

3.004,26

18

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.672,98

2.865,83

2.758,66

2.846,73

2.949,24

2.991,53

3.054,66

19

,,

,,

,,

2.511,36

,,

,,

2.716,40

2.910,44

2.802,68

2.890,75

3.001,95

3.035,54

3.098,10

20

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.959,05

2.846,73

2.935,34

3.048,87

3.082,46

3.140,94

21

,,

,,

,,

2.563,51

2.445,92

,,

,,

3.001,95

2.890,75

2.991,53

3.094,05

3.121,87

3.187,88

22

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.048,87

2.935,34

3.035,54

3.138,64

3.164,13

3.233,63

23

,,

,,

,,

,,

2.496,90

,,

,,

3.094,05

,,

3.082,46

3.185,55

3.208,14

3.279,96

24

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.121,87

3.233,05

3.255,07

3.324,58

25

,,

,,

,,

,,

2549,01

,,

,,

,,

,,

3.164,13

3.279,96

3.298,49

3.366,25

26

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.208,14

3.325,73

3.368,57

3.429,96

27

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.255,07

3.368,57

3.434,62

3.494,84

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.298,49

,,

3.501,21

3.561,44

29

,,

,,

,,

2.616,21

2601,74

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.570,13

3.628,63

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.637,89

3.695,21

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

X

salarisnummer

tlnt

ltz3

elnt

ltz2

kap

ltz2oc

maj

ltz1

lkol

kltz

kol

ktz

Cdr

bgen

Sbn

genm

vadm1

lgen1

ltadm1

gen1

overigen

KM

overigen

KM

overigen

KM

overigen

KM

overigen

KM

overigen

KM

       

0

                               

1

                               

2

                               

3

                               

4

                               

5

                               

6

2.500,94

2.545,53

2.584,37

2.662,56

                       

7

2.628,38

2.668,34

2.712,93

2.785,35

                       

8

2.752,90

2.791,71

2.843,27

2.907,54

                       

9

2.843,27

2.880,88

2.933,04

3.008,92

                       

10

2.933,04

2.977,63

3.034,37

3.103,89

                       

11

3.034,37

3.076,08

3.123,58

3.193,68

                       

12

3.123,58

3.160,64

3.213,34

3.288,06

                       

13

3.213,34

3.253,90

3.304,87

3.374,37

3.494,27

3.582,88

                   

14

3.304,87

3.341,93

3.387,70

3.453,15

3.568,97

3.666,84

                   

15

3.387,70

3.420,11

3.462,41

3.537,13

3.644,86

3.754,32

                   

16

,,

,,

3.542,91

3.603,73

3.723,05

3.815,12

                   

17

,,

,,

3.621,10

3.667,45

3.796,03

3.870,73

                   

18

,,

,,

3.701,61

3.734,05

3.867,82

3.925,73

 

4.155,69

               

19

,,

,,

3.778,66

3.793,11

3.937,34

3.986,58

4.159,77

4.288,89

               

20

,,

,,

3.849,90

3.886,38

4.006,84

4.042,76

4.291,81

4.419,81

4.464,39

4.543,18

           

21

,,

,,

3.911,30

3.969,21

4.083,30

4.129,63

4.421,58

4.546,06

4.588,93

4.702,45

           

22

,,

,,

3.986,58

4.058,40

4.158,62

4.225,78

4.547,24

4.672,92

4.715,77

4.824,09

           

23

,,

,,

,,

,,

4.241,44

4.317,87

4.674,64

4.793,96

4.837,40

4.953,25

           

24

,,

,,

,,

,,

4.320,18

4.408,82

4.797,44

4.921,96

4.966,58

5.080,10

           

25

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4.927,17

5.047,66

5.093,39

5.202,30

           

26

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.054,60

5.168,12

5.215,61

5.329,13

           

27

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.177,40

5.276,43

5.342,47

5.455,41

           

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.305,40

5.384,74

5.468,72

5.582,24

5.609,46

5.700,38

       

29

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.405,59

5.492,48

5.615,84

5.707,35

5.939,61

6.008,53

       

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.583,98

5.599,05

5.764,68

5.833,61

6.101,20

6.151,59

       

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.649,42

5.649,42

5.912,95

5.959,90

6.262,22

6.295,23

       

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.699,25

5.699,25

6.052,53

6.052,53

6.429,61

6.429,61

       

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.837,66

5.837,66

6.167,80

6.167,80

6.640,40

6.640,40

6.869,79

7.888,57

   

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.279,61

6.279,61

6.854,17

6.854,17

7.205,16

8.107,52

   

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.434,22

6.434,22

7.142,00

7.142,00

7.681,23

8.499,63

   

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.670,57

6.670,57

7.439,72

7.439,72

7.915,79

8.899,85

   

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

7.744,91

7.744,91

8.353,12

9.308,18

   

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.054,24

8.054,24

8.802,53

9.728,07

10.459,56

11.207,56

X Noot
1

de salarisbedragen van deze rangen volgen de salarisontwikkeling in de sector Rijk

Bijlage 9 behorende bij artikel artikel 11.4 onder C

Bijlage A (IBBAD, artikel 8, tweede lid)

Bedragen met ingang van 1 juli 2020

Nr.

Salaris

                               

Nr.

SCHAAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1.583,58

0

                             

1

2

1.661,24

0

                           

2

3

1.779,27

1

0

                         

3

4

1.818,43

1

1

0

                       

4

5

1.855,13

2

1

                       

5

6

1.889,45

3

2

2

0

                     

6

7

1.929,80

4

2

                     

7

8

1.971,34

5

3

3

1

                     

8

9

2.024,94

6

4

3

0

                   

9

10

2.086,95

7

5

4

2

1

                   

10

11

2.161,03

 

6

5

4

                   

11

12

2.233,25

 

7

6

5

3

2

                   

12

13

2.302,50

 

8

7

6

4

0

                 

13

14

2.371,17

   

8

7

5

3

1

                 

14

15

2.437,37

   

9

8

6

4

                 

15

16

2.504,22

   

10

9

7

5

2

                 

16

17

2.569,23

     

10

8

6

                 

17

18

2.633,66

     

11

9

7

3

0

               

18

19

2.701,72

       

10

8

4

               

19

20

2.767,33

       

11

9

5

1

 

0

           

20

21

2.830,58

         

10

6

 

           

21

22

2.899,20

         

11

7

2

0

1

           

22

23

2.968,46

           

8

           

23

24

3.040,69

           

9

3

1

2

           

24

25

3.121,97

           

10

4

           

25

26

3.197,86

           

11

5

2

3

           

26

27

3.262,27

             

6

           

27

28

3.333,35

             

7

3

4

           

28

29

3.406,16

             

8

           

29

30

3.474,24

             

9

4

5

           

30

31

3.536,24

             

10

           

31

32

3.599,49

               

5

6

           

32

34

3.727,13

               

6

7

0

         

34

36

3.870,44

               

7

8

1

         

36

38

4.001,66

               

8

9

2

         

38

40

4.128,14

                 

10

3

         

40

42

4.250,97

                 

11

4

         

42

44

4.387,65

                 

12

5

         

44

46

4.527,94

                   

6

0

       

46

48

4.659,18

                   

7

1

       

48

50

4.791,06

                   

8

2

       

50

52

4.922,94

                   

9

3

       

52

54

5.049,98

                   

10

4

       

54

55

5.118,03

                   

11

       

55

56

5.184,24

                     

5

0

     

56

58

5.316,12

                     

6

1

     

58

60

5.443,14

                     

7

2

0

   

60

62

5.575,62

                     

8

3

1

   

62

64

5.740,61

                     

9

4

2

   

64

65

5.821,29

                     

10

   

65

66

5.904,38

                       

5

3

0

 

66

68

6.069,99

                       

6

4

1

 

68

70

6.235,56

                       

7

5

2

 

70

71

6.315,03

                       

8

 

71

72

6.399,94

                       

9

6

3

0

72

73

6.487,23

                       

10

73

74

6.574,55

                         

7

4

1

74

76

6.753,96

                         

8

5

2

76

78

6.938,23

                         

9

6

3

78

80

7.159,21

                         

10