Besluit van 26 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2021, nr. 2021-0000180653,

Gelet op artikel XV van de Wet betaald ouderschapsverlof;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt in werking met ingang van 2 augustus 2022.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma

Uitgegeven de zevende december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt in werking met ingang van 2 augustus 2022, zijnde de uiterste datum waarop Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) moet zijn geïmplementeerd.

Opgemerkt wordt dat artikel I, onderdeel G, betreffende artikel 4:4a van de Wet arbeid en zorg (Intrekking of wijziging melding aanvullend geboorteverlof) op grond van artikel XV van de Wet betaald ouderschapsverlof de dag na plaatsing van genoemde wet in het Staatsblad in werking treedt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma

Naar boven