Besluit van 29 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2021, nr. 2021-0000614083

Gelet op artikel V van de Wet van 17 november 2021 tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (Stb. 2021, 565);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel:

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treedt in werking de Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (Stb. 2021, 565).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 november 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zevende december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (hierna: wet) beoogt de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming met twee jaar te verlengen tot 1 januari 2024.

Met dit koninklijke besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de wet met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.

Er wordt voor de inwerkingtreding afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. Afwijking is noodzakelijk omdat de huidige Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming per 1 januari 2022 vervalt en de wijziging die de verlenging van de werkingsduur bewerkstelligt dus voor die tijd in werking moet zijn getreden. Er wordt voor de afwijking van het vaste verandermoment een beroep gedaan op de uitzondering, genoemd in het vijfde lid, aanhef en onder a, van aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Zonder tijdige verlenging van de werkingsduur van de wet zouden gemeenten aanlopen tegen het nadeel dat zij niet meer kunnen kiezen voor een centrale opzet van de stemopneming, en zouden kiezers die in het buitenland wonen aanlopen tegen het nadeel dat zij het stembiljet uitsluitend per post toegestuurd kunnen krijgen, wat het risico meebrengt dat het stembiljet te laat bij hen aankomt, zodat zij te weinig tijd hebben om hun stem op tijd bij het briefstembureau te krijgen en zo (tijdig) te stemmen. Er zijn wetsvoorstellen in procedure die beogen de genoemde onderwerpen in de Kieswet te verankeren, maar die zullen niet vóór 1 januari 2022 in werking treden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven