Besluit van 5 oktober 2021, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de uitvoering en handhaafbaarheid van bepalingen met betrekking tot het internationale goederenvervoer over de weg in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2021, nr. IenW/BSK-2021/142071, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) en artikel 5.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Arbeidstijdenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 augustus 2021, nr. W17.21.0173/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 30 september 2021, nr. IenW/BSK-2021/229979, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2.1:1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van dat lid door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. Handels- en Samenwerkingsovereenkomst:

Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149).

B

Artikel 2.3:2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd «, en artikel 1, vierde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

2. Aan het derde lid wordt toegevoegd «, en artikel 8, derde lid, onder a, b, c, d, g, h, i, j, k, l, en n, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

3. In het vierde lid wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006» ingevoegd «, en artikel 8, derde lid, onderdeel m, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst,».

4. In het vijfde lid wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006,» ingevoegd «en artikel 8, derde lid, onderdeel f, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst,».

C

Artikel 2.4:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «bedoeld in verordening (EU) nr. 165/2014,» ingevoegd «en deel c, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

2. Aan het tweede lid wordt toegevoegd «, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 15, eerste en tweede lid, van deel c, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

3. Aan het derde lid wordt toegevoegd «, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 4, vijfde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

4. Aan het vierde lid wordt toegevoegd «, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 7, vijfde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

D

Artikel 2.4:6 en het opschrift komen te luiden:

Aanvraag, verlening, weigering, intrekking of schorsing tachograafkaart

Artikel 2.4:6

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit ten aanzien van de aanvraag, verlening, weigering, intrekking of schorsing van een tachograafkaart met inachtneming van:

 • a. de artikelen 25, derde lid, en 26, zevende lid, van verordening (EU) nr. 165/2014; of

 • b. artikel 9, vijfde lid, van deel c, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

E

In artikel 2.4:8 wordt «handelen overeenkomstig de artikelen 27 onderscheidenlijk 29, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 165/2014» vervangen door «handelen overeenkomstig:

 • a. de artikelen 27, onderscheidenlijk 29, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 165/2014; of

 • b. de artikelen 4, onderscheidenlijk 8, vijfde lid, van deel b, afdeling 4, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

F

Aan artikel 2.4:13 worden twee leden toegevoegd luidende:

 • 5. Voor zover van toepassing, is het verboden te handelen in strijd met de artikelen:

  • a. 3, 6, behoudens het derde lid, onder b, tweede alinea, 7, 8, tweede lid, 9, 10, eerste en tweede lid, en 11, van deel b, afdeling 4, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst; en

  • b. 3, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste en tweede lid, en 16, eerste en tweede lid, van deel c, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

 • 6. Voor zover van toepassing, leeft de bestuurder het voorschrift van artikel 8, tweede lid, derde volzin, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst na.

G

Artikel 2.5:1, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De bestuurder die vervoer anders dan taxivervoer verricht, en de bijrijder handelen in overeenstemming met:

  • a. voor zover van toepassing, de artikelen 8 en 9 van verordening (EG) nr. 561/2006;

  • b. voor zover van toepassing, in overeenstemming met artikel 8 van het AETR-verdrag; of

  • c. voor zover van toepassing, artikel 6 van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

H

Artikel 2.5:3 en het opschrift komen te luiden:

Rijtijd

Artikel 2.5:3

De bestuurder die vervoer anders dan taxivervoer verricht, handelt in overeenstemming met:

 • a. voor zover van toepassing, artikel 6, eerste tot en met derde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006;

 • b. voor zover van toepassing, artikel 6 van het AETR-verdrag; of

 • c. voor zover van toepassing, artikel 4, eerste tot en met derde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

I

In het opschrift van de paragraaf «Arbeid in nachtdienst ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is» wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006» ingevoegd «of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

J

In artikel 2.5:4a, eerste lid, wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006» ingevoegd «of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

K

Artikel 2.5:6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verordening (EG) nr. 561/2006 en het AETR-verdrag» vervangen door «verordening (EG) nr. 561/2006, het AETR-verdrag, en de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De bestuurder op wie het eerste lid niet van toepassing is, handelt in overeenstemming met:

  • a. voor zover van toepassing, artikel 7 van verordening (EG) nr. 561/2006;

  • b. voor zover van toepassing, artikel 7 van het AETR-verdrag; of

  • c. voor zover van toepassing, artikel 5 van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

3. In het derde lid wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006» ingevoegd «of de Handels- en Samenwerkingswerkingsovereenkomst».

L

In het opschrift van de paragraaf «Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is» wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006» ingevoegd «of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

M

In artikel 2.5:8, eerste lid, wordt na «verordening (EG) nr. 561/2006» ingevoegd «of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

N

Artikel 2.7:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd «, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 7, eerste lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst».

2. Aan het tweede lid wordt toegevoegd «, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 7, tweede en vijfde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.»

O

In artikel 8:1, eerste en tweede lid, wordt «2.4:13, tweede tot en met vierde lid» vervangen door «2.4:13, tweede tot en met zesde lid».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2021

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Inleiding

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna: het VK) heeft de Europese Unie (hierna: EU) op 31 januari 2020 verlaten (hierna: Brexit). Het VK en de EU hebben in 2020 een overeenkomst bereikt over hun nieuwe partnerschap1. In deze overeenkomst staan afspraken en regels die vanaf 1 januari 2021 gelden. In de overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen over het goederenvervoer over de weg om de blijvende connectiviteit tussen, door en binnen de grondgebieden van de EU en het VK te waarborgen en de regels vast te stellen die op dit vervoer van toepassing zijn.

De rij- en rusttijden in het goederenvervoer en personenvervoer en regels met betrekking tot het gebruik van de tachograaf worden geregeld door verordening (EG) nr. 561/20062 en verordening (EU) nr. 165/20143. Verordening (EG) nr. 561/2006 ziet op de rij- en rusttijden en verordening (EU) nr. 165/2014 heeft betrekking op tachografen en maakt het controleren van de rij- en rusttijden aldus mogelijk. Beide verordeningen zijn van toepassing op wegvervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen de Unie of tussen de Unie, Zwitserland en de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). Nu het VK geen deel meer uitmaakt van de Unie dan wel de EER, zijn deze verordeningen niet meer van toepassing op het wegvervoer tussen de EU en het VK.

Op vervoer dat gedeeltelijk buiten de EU, Zwitserland of de lidstaten van de EER plaatsvindt, is volgens verordening (EG) nr. 561/20064 in beginsel het AETR-verdrag5 van toepassing. In de door het VK en de EU bereikte overeenkomst is echter bepaald dat voor goederenvervoer tussen de EU en het VK, in plaats van het AETR-verdrag, bijlage 31 van die overeenkomst van toepassing is.6 Om deze bijlage bestuursrechtelijk te kunnen handhaven, is een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) noodzakelijk.

Arbeidstijdenbesluit vervoer

De handhaving van verordeningen nr. 561/2006 en nr. 165/2014 is in Nederland uitgewerkt in hoofdstuk 2 van het Atbv, waar voor de toepassing van de regels terugverwezen wordt naar de verordeningen.

Omdat de verordeningen nu niet langer van toepassing zijn op vervoer van goederen tussen de EU en het VK, bestaat er niet langer een nationaalrechtelijke grondslag om de rij- en rusttijden en bepalingen over het gebruik van de tachograaf met betrekking tot dergelijk vervoer te handhaven. Het spreekt voor zich dat dit in het verkeer kan leiden tot zeer ongewenste situaties. Om die reden is wijziging van het Atbv noodzakelijk.

Ten overvloede dient wel te worden vermeld dat handhavingsinstanties, ongeacht deze wijziging van het Atbv, altijd de mogelijkheid hebben in te grijpen indien een bestuurder de verkeersveiligheid in gevaar brengt, bijvoorbeeld door een bevel tot staken van de arbeid (§ 8.2 van de Arbeidstijdenwet) op te leggen.

Zoals hierboven reeds is vermeld, is bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst alleen van toepassing op vervoer van goederen. Op vervoer van personen over de weg tussen de EU en het VK is met ingang van 1 januari 2021 het AETR-verdrag van toepassing. Ook op vervoer van goederen en personen dat gedeeltelijk buiten het Verenigd Koninkrijk en de Unie plaatsvindt, is het AETR-verdrag van toepassing.7 Het AETR-verdrag kan reeds bestuursrechtelijk gehandhaafd worden door middel van het Atbv.

Bij het opstellen van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst is het uitdrukkelijk de wens geweest om zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden uit de verordeningen nr. 561/2006 en nr. 165/2014 van toepassing te blijven verklaren op het goederenvervoer tussen de EU en het VK. Dit komt de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de regels uiteraard ten goede.

Vanwege de gelijkenis van de bepalingen in bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst en in verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014, is ervoor gekozen om in dit wijzigingsbesluit aan te sluiten bij de systematiek van het Atbv. Indien het Atbv verwijst naar bepalingen uit de verordening, zijn op die plek verwijzingen ingevoegd naar overeenkomstige bepalingen in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Om die reden is ervoor gekozen om geen artikelsgewijze toelichting op te nemen bij dit besluit.

Verzamelwet Brexit

In het wetsvoorstel voor de Verzamelwet Brexit is een aantal wetswijzigingen opgenomen in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU. Gelet op de onvoorspelbaarheid van het proces en de geringe mogelijkheden van de regering om daarin te sturen, heeft de wetgever het raadzaam geacht te voorzien in een grondslag om waar nodig snel te kunnen handelen, in voorkomend geval ook door middel van een juridisch instrument dat sneller vastgesteld kan worden dan het instrument dat in een normale situatie gebruikt zou worden. In artikel X is dan ook een bepaling geïntroduceerd die voor dergelijke situaties een vangnet vormt. Dat artikel bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling tot zes maanden na de datum van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, voorzieningen kunnen worden getroffen met het oog op een goed verloop van deze terugtrekking.

In dit besluit is ervoor gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij regeling af te wijken van het reguliere wetgevingsproces, aangezien de materiele uitwerking van deze wijziging niet tot nieuwe inzichten in de regelgeving leidt, maar een zeer strikte interpretatie van de overeenkomst is. Zoals hierboven reeds is aangegeven is in de overeenkomst nauw aangesloten bij de tekst van de verordeningen. Bij de invoering van deze wijziging in het besluit, zijn er feitelijk geen veranderingen ten opzichte van de situatie voor de overeenkomst. Waar in het besluit voorheen uitsluitend verwezen werd naar de verschillende verordeningen en het AETR-verdrag is nu de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst toegevoegd.

Uitvoerbaarheid en Handhaafbaarheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft naar aanleiding van dit besluit een HUF-toets (handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid) uitgevoerd. De ILT acht dit besluit handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig.

Regeldruk

Dit besluit leidt niet tot een wijziging van de regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft dit besluit niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het naar verwachting geen (directe) gevolgen voor de regeldruk heeft. Er volgen geen nieuwe of gewijzigde informatieverplichtingen uit deze regeling. Ook brengt deze wijzigingsregeling geen relevante nalevingskosten met zich.

Financiële gevolgen

De onderhavige wijzigingen hebben geen noemenswaardige consequenties voor de rechten en plichten van bedrijven of burgers en ook niet voor de administratieve en bestuurlijke lasten.

Internetconsultatie

Het is staand kabinetsbeleid om in principe alle wetgeving in internetconsultatie te brengen, tenzij het bijvoorbeeld om puur technische wijzigingen of de implementatie van EU-regelgeving gaat.

Er heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden aangezien het hier om een overeenkomst tussen de EU en het VK gaat, de wijzigingen in dit besluit zonder noemenswaardige gevolgen voor burgers, bedrijven en instelling zijn en omdat de consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het besluit omdat er geen nationale beleidsruimte is. Zie hiertoe het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie in de verzamelbrief regeldruk (Kamerstukken II 2009/10, 29 279, nr. 114).

Vaste verandermomenten

Met name omwille van een zo spoedig mogelijke uitvoering van deze bepalingen wijkt de inwerkingtreding van het onderhavige besluit af van de uitgangspunten voor de vaste verandermomenten. Deze afwijking is toegestaan conform de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 4.17) indien het, zoals in dit besluit, gaat om aanpassing van regelgeving die voortvloeit uit internationale regelgeving.

Gelet op het feit dat dit besluit de handhaving regelt van normen uit de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst, is terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 niet opportuun.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, (BpEU 2021, L 149).

X Noot
2

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PbEU L 102).

X Noot
3

Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PbEU 2014, L 60).

X Noot
4

Artikel 2, derde lid, Verordening (EG) nr. 561/2006.

X Noot
5

Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (Trb 1972, 97).

X Noot
6

De artikelen 465 en 466 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

X Noot
7

Artikel 465, tweede lid, van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

Naar boven