Besluit van 13 oktober 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 augustus 2021, tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registreren van chippers (Stb. 2021, 426)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 oktober 2021, nr. WJZ/21243449;

Gelet op artikel IV van het Besluit van 27 augustus 2021, tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registreren van chippers (Stb. 2021, 426);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 27 augustus 2021, tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registreren van chippers (Stb. 2021, 426) treedt in werking met ingang van 1 november 2021.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2021

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de achttiende oktober 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op 15 september 2021 is in het Staatsblad gepubliceerd het Besluit van 27 augustus 2021 tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registreren van chippers (Stb. 2021, 426). Met het onderhavige besluit is voorzien in de inwerkingtreding van dat besluit met ingang van 1 november 2021. Hiermee wordt gebruik gemaakt van een mogelijke uitzondering op de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn voor regelgeving. Deze uitzondering is mogelijk, omdat met deze datum van inwerkingtreding, gelet op de doelgroep van de regelgeving, aanmerkelijke ongewenste private nadelen worden voorkomen. De aangewezen elektronische portalen, die een centrale rol hebben in de uitvoering van de versterking van I&R-hond, hebben zich namelijk in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorbereid op inwerkingtreding met ingang van 1 november 2021 en hebben hiervoor investeringen gedaan. Latere inwerkingtreding zou daarom niet redelijk zijn. Door tijdige en uitgebreide voorlichting hebben dierenartsen en andere betrokkenen bij I&R-hond zich kunnen voorbereiden op de wijzigingen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven