Besluit van 18 september 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen D en E, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 september 2021, nr. WJZ / 21229669;

Gelet op artikel VII van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel II, onderdelen D en E, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2021.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 september 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot de inwerkingtreding van artikel II, onderdelen D en E, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280).

Op 1 juli 2021 zijn artikel II, onderdeel Qa, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280) en het Besluit van 15 april 2021, houdende wijziging van het Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met het opnemen van de grondslag voor vergoedingen voor de uitgifte van de LEI (Stb. 2021, 209) in werking getreden1.

Artikel II, onderdeel Qa, en het bovengenoemde besluit van 15 april 2021 regelen de rechtsgrondslag voor de vergoedingen verbonden aan de uitgifte van de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI) door de Kamer van Koophandel. Artikel II, onderdelen D en E, creëert de rechtsgrondslag voor het inschrijven van de LEI in het handelsregister. Alle genoemde onderdelen van artikel II hangen nauw samen. Per abuis zijn de onderdelen D en E van artikel II niet meegenomen in het inwerkingtredingsbesluit van 21 mei 2021 (zie de voetnoot). Deze omissie wordt alsnog hersteld.

Artikel II, onderdelen D en E, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 juli 2021.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Besluit van 21 mei 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel Qa, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280) en van het Besluit van 15 april 2021, houdende wijziging van het Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met het opnemen van de grondslag voor vergoedingen voor de uitgifte van de LEI (Stb. 2021, 209).

Naar boven