Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2021, 352Verbeterblad

Besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188)

VERBETERING

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het derde lid wordt «artikel 6, eerste lid, onderdelen a tot en met d» vervangen door «artikel 6, eerste lid, onderdelen a tot en met e».

  • 2. In het vierde lid wordt «artikel 6, eerste lid, onderdeel d» vervangen door «artikel 6, eerste lid, onderdeel e».

’s-Gravenhage, 22 juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus