Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2021, 199Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 26 maart 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2021, nr. 2021-0000051675,

Gelet op artikel III van het Besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198) treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 maart 2021

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de drieëntwintigste april 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel III van het Besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198) is opgenomen dat het besluit in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In de nota van toelichting wordt vermeld dat is beoogd inwerkingtreding per 1 januari 2023. Daarmee wordt aan de betrokken partijen gelegenheid gegeven zich op de uitvoering van het besluit voor te bereiden. Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding met ingang van die datum.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees