Besluit van 14 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Stb. 2019, 215)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 9 maart 2020, kenmerk 1654311-202492-WJZ;

Gelet op artikel 28 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Uitgegeven de twintigste maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking treedt met ingang van 1 juli 2020. Aangezien in artikel 5 van het Besluit Wmcz 2018 is bepaald dat dat besluit in werking treedt op het tijdstip waarop de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking treedt, treedt ook het Besluit Wmcz 2018 in werking met ingang van 1 juli 2020.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven