Besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 17 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3142166, gedaan in overstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel II van de Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2020, 560);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2020, 560) treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel F.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de negenentwintigste december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven