Besluit van 30 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2020, nr. 2020-0000158521;

Gelet op artikel XXI van de Verzamelwet SZW 2021;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Verzamelwet SZW 2021 treden in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van:

  • a. artikel IVa, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van 1 juli 2021;

  • b. artikel XIII, onderdeel F.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2020

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de vierde december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXI van de Verzamelwet SZW 2021 bepaalt dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel II (wijziging artikel 66a van de Algemene nabestaandenwet) treedt op grond van artikel XXI in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit regelt dat de artikelen van de Verzamelwet SZW 2021 in werking treden met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel IVa, onderdeel A, en artikel XIII, onderdeel F.

Artikel IVa, onderdeel A, regelt een wijziging van artikel 7:628a, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek. In de toelichting op die wijziging is aangegeven1 dat het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van die wijziging 1 januari 2021 zou zijn, indien publicatie van de Verzamelwet in het Staatsblad voor 1 november 2020 zou plaatsvinden. Bij een latere publicatie was de beoogde datum van inwerkingtreding 1 juli 2021. Nu de publicatie na 1 november 2020 plaatsvindt, wordt het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van artikel 7:628a, vijfde lid, BW 1 juli 2021.

Artikel XIII, onderdeel F, regelt de wijziging van artikel 18p, zevende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). In artikel 18p, zevende lid, worden enkele concreet in dat lid genoemde gegevens vervangen door «de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gegevens». Deze wijziging treedt later dan 1 januari 2021 in werking, op een bij koninklijk besluit vast te stellen datum, te weten de datum waarop het artikel in de algemene maatregel van bestuur waarin deze gegevens worden aangewezen, in werking treedt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II, 35 494, nr. 6.

Naar boven