Besluit van 25 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 november 2020, nr. WJZ/20287707;

Gelet op artikel 11 van de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 november 2020

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de derde december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit Koninklijk beluit voorziet in de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen. Deze wet stelt de noodzakelijke uitvoeringsregelgeving vast om op correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (PbEU, 2019, L79). De verordening is van toepassing met ingang van 11 oktober 2020. Er is sprake van de implementatie van een bindende EU-rechtshandeling. Daarom wordt afgeweken van het beleid inzake de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn (aanwijzing 4.17, vijfde lid, onderdeel d, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven