Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2020, 356Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 september 2020 tot inwerkingtreding van een artikel en enkele onderdelen van de Verzamelspoedwet COVID-19, het Besluit belasting- en invorderingsrente en het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 september 2020, nr. 2020-0000176339;

Gelet op artikel 8 van de Verzamelspoedwet COVID-19, artikel 4 van het Besluit belasting- en invorderingsrente en artikel II van het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2020 treden in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

  • a. de artikelen 3, onderdeel C, en 5, onderdeel B, van de Verzamelspoedwet COVID-19;

  • b. artikel 1 van het Besluit belasting- en invorderingsrente;

  • c. artikel I, onderdelen 1 tot en met 3, van het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355).

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 september 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de dertigste september 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijke besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de artikelen 3, onderdeel C, en 5, onderdeel B, van de Verzamelspoedwet COVID-19, artikel 1 van het Besluit belasting- en invorderingsrente en artikel I, onderdelen 1 tot en met 3, van het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van bet Besluit belasting- en invorderingsrente per 1 oktober 2020 (Stb. 2020, 355). Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn. Afwijking is noodzakelijk omdat het spoedwetgeving betreft die noodzakelijk is als gevolg van de COVID-19-crisis.

Voor een uitgebreide toelichting op het tijdstip van inwerkingtreding wordt verwezen naar het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting behorende bij de Verzamelspoedwet COVID-19 en naar de nota’s van toelichting van het Besluit belasting- en invorderingsrente en het Besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Stb. 2020, 355).

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief