Besluit van 31 augustus 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verzekerdeninvloed Zvw

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van voor Medische Zorg van 17 juli 2020, kenmerk 1722653-208204-WJZ;

Gelet op artikel VI van de Wet verzekerdeninvloed Zvw;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verzekerdeninvloed Zvw treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Uitgegeven de negende september 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel VI van de Wet verzekerdeninvloed Zvw (Stb. 2020, 95) is geregeld dat die wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt. Op grond van dit besluit treedt de Wet verzekerdeninvloed Zvw in werking op 1 januari 2021.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven