Besluit van 16 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 14 juli 2020, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2966333;

Gelet op artikel XII van de Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel D.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

De Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen wijzigt het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten vanwege onvolkomenheden die zijn geconstateerd sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82) en de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2019, 504). Enkele correcties kennen grote spoed, zoals het herstellen van rechtsmiddelen die (abusievelijk) zijn geschrapt bij het overzetten van de tenuitvoerleggingsbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van Strafvordering. Daarom wordt met dit inwerkingtredingsbesluit afgeweken van de vaste verandermomenten, conform aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder b, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven