Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2020, 252Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2020, nr. WJZ/24930867(10205), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van artikel I, onderdelen A tot en met C, artikel II en artikel III, onderdeel A.

  • 2. Artikel I, onderdelen A tot en met C, artikel II en artikel III, onderdeel A, van de wet, genoemd in het eerste lid, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 augustus 2019.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vijftiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, worden het afschaffen van de rekentoets en de introductie van het schoolexamen of college-examen rekenen gerealiseerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en krijgt voor bepaalde onderdelen terugwerkende kracht.

Afschaffen rekentoets

De wijzigingen in de artikelen I, II en III, voor zover die gaan over de rekentoets in het voortgezet onderwijs, de staatsexamens en het vavo, vervallen met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en krijgen terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2019. Door het verlenen van terugwerkende kracht aan deze wijzigingen wordt de rekentoets afgeschaft met ingang van het schooljaar 2019–2020, zoals de motie Rog/Van Meenen1 verzocht.

Vervallen taken College voor toetsen en examens en Stichting Cito

De artikelen IV en V regelen dat het College voor toetsen en examens (CvTE) en Stichting Cito niet langer een wettelijke taak hebben voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Voor deze artikelen werd gestreefd naar inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2020, vanwege de verstrekking van financiering voor de activiteiten per kalenderjaar. Dit bleek echter niet mogelijk, waardoor deze wijziging in werking treedt op het eerst mogelijke vaste verandermoment, namelijk 1 augustus 2020. De werkprogramma’s van het CvTE en Stichting Cito zijn al op de nieuwe situatie aangepast.

Overgangsbepalingen schoolexamen of college-examen rekenen

Artikel I, onderdeel D en artikel III, onderdeel B, bevatten overgangsbepalingen voor het schoolexamen of college-examen rekenen voor leerlingen die geen eindexamen, staatsexamen of eindexamen vavo in het vak wiskunde afleggen. Deze onderdelen treden in werking met ingang van 1 augustus 2020 en gaan daarmee gelden voor leerlingen die vanaf schooljaar 2020–2021 het eindexamen, het staatsexamen of het eindexamen vavo afleggen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstukken II 2018/19, 31 332, nr. 90.