Besluit van 20 januari 2020, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (Stb. 2019, 150) en artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 16 september 2019 tot wijziging van het Besluit slotallocatie met het oog op het stellen en verduidelijken van regels omtrent het vaststellen van de coördinatieparameters en het gebruik van slots (Stb. 2019, 305)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 16 januari 2020, nr. IENW/BSK-2020/3419, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, van de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (Stb. 2019, 150);

Gelet op artikel II, van het Besluit slotallocatie met het oog op het stellen en verduidelijken van regels omtrent het vaststellen van de coördinatieparameters en het gebruik van slots (Stb. 2019, 305);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (Stb. 2019, 150) treedt in werking met ingang van 1 april 2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, nieuw artikel 8a.67, derde lid, van de Wet luchtvaart dat in werking treedt met ingang van 1 juli 2020.

ARTIKEL II

Artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 16 september 2019 tot wijziging van het Besluit slotallocatie met het oog op het stellen en verduidelijken van regels omtrent het vaststellen van de coördinatieparameters en het gebruik van slots (Stb. 2019, 305) treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de eenendertigste januari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (hierna: de wet) en de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 16 september 2019 tot wijziging van het Besluit slotallocatie met het oog op het stellen en verduidelijken van regels omtrent het vaststellen van de coördinatieparameters en het gebruik van slots (hierna: het besluit).

De wet treedt op 1 april 2020 in werking. Daarmee is aangesloten bij de start van het nieuwe boekjaar dat door Airport Coordination Netherlands (hierna: ACNL) wordt gehanteerd.

Artikel 8a.67, derde lid, van de Wet luchtvaart (nieuw), treedt nog niet in werking op 1 april 2020 maar op 1 juli 2020, waarmee voor de inwerkingtreding van dit artikellid wordt aangesloten bij de vaste verandermomenten. Artikel VII van de wet voorziet in deze mogelijkheid. In dit derde lid is bepaald, dat de tarieven ter dekking van de kosten van ACNL na bekendmaking in werking treden op de eerstvolgende 1 april. Omdat de omvorming naar een publiekrechtelijke ZBO met ingang van 1 april 2020 in werking zal treden, kan ACNL pas na 1 april 2020 de tarieven bekend maken. Met gelijktijdige inwerkingtreding van artikel 8a.67, derde lid, van de Wet luchtvaart, zou dat betekenen dat voor het eerste jaar – van 1 april 2020 tot 1 april 2021 – er dan nog geen tarieven geheven kunnen worden. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Voor het eerste jaar zal ACNL op grond van artikel 8a.67, tweede lid, van de Wet luchtvaart (nieuw) de tarieven van de vergoedingen bij regeling vaststellen. In deze tarievenregeling zal worden voorzien dat aan deze regeling terugwerkende kracht tot en met 1 april 2020 zal toekomen.

De inwerkingtredingsdatum van artikel I, onderdeel B, van het besluit hangt samen de inwerkingtreding van de wet. De overige wijzigingen in het besluit zijn reeds op 1 oktober 2019 in werking getreden. In artikel I, onderdeel B, van het besluit vervalt artikel 3 van het Besluit slotallocatie. Zoals in de nota van toelichting bij het besluit is aangegeven is in dit artikel geregeld dat de luchthavencoördinator of de bemiddelaar inzake dienstregelingen wordt aangewezen door de minister. Met de inwerkingtreding van de wet is de luchthavencoördinator (en de bemiddelaar) bij wet ingesteld. Een aparte aanwijzing is niet meer aan de orde waardoor artikel 3, van het Besluit slotallocatie, zal komen te vervallen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven